JAVNI POZIV - za predlaganje kandidata za pet članova Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije - prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave ovoga Javnog poziva u "Narodnim novinama", na adresu: Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Sektor elektroničkih komunikacija i pošte, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb