POZIV - brodarima za dostavu prijava za određivanje kvota za sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u 2023. godini

Poziv brodarima za dostavu prijava za određivanje kvota za sufinanciranje ukrcaja vježbenika na brodove u 2023. godini (.pdf)

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj dana 11. studenoga 2021. godine, donijela Odluku o prihvaćanju Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2021. do 2024. godine (Program objavljen na WEBu ovoga Ministarstva dana 12.11.2021.).
 
Korisnik subvencije je brodar koji ukrcava hrvatske vježbenike na brodove koji plove pod zastavama država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodove koji plove pod zastavama trećih država ako je isto opravdano objektivnim kriterijima, kao što je nedostatak slobodnih mjesta na brodovima država članica Europske unije.
 
Hrvatski vježbenik je fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište (rezident) i član je posade koji sudjeluje u izobrazbi na brodu u međunarodnoj ili nacionalnoj plovidbi, koji brod plovi pod zastavom države članice Europske unije, odnosno iznimno i treće države, a radi stjecanja časničkog zvanja u službi palube, stroja ili elektrotehnike sukladno odredbama STCW Konvencije te Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama te koji nije obuhvaćen ispunjavanjem propisanih obveza brodara koji sudjeluje u hrvatskom, odnosno sustavu poreza po tonaži broda druge države članice Europske unije ili nekom drugom subvencijom ili mjerom potpore.
 
Vježbenički staž se subvencionira u trajanju do 12 mjeseci na brodovima od 500 bruto tona (u daljnjem tekstu: BT) ili većim u međunarodnoj plovidbi, odnosno u trajanju do šest mjeseci na brodovima od 500 BT ili većim u nacionalnoj plovidbi na području Republike Hrvatske i to isključivo kod onog brodara u nacionalnoj plovidbi koji tom istom vježbeniku osigurava obavljanja i drugog dijela vježbeničkog staža (do punog trajanja) u međunarodnoj plovidbi.
 
Vrsta troškova obuhvaćenih subvencijom iz ovog Programa u potpunosti slijedi kriterije iz Smjernica Zajednice o državnim potporama za pomorski promet (SL C 13, 17.1.2004.),  pa tako subvencije za ukrcaj hrvatskih vježbenika palube, stroja i elektrotehnike, temeljem ovog Programa, mogu obuhvaćati i do 100 posto prihvatljivih troškova ukrcaja pod uvjetom da vježbenici nisu aktivni, već pomoćni članovi posade i da se usavršavanje odvija na brodovima koji su upisani u registre država članica Europske unije, a samo iznimno i na brodovima trećih država.
 
Prihvatljivi troškovi, između ostalih, obuhvaćaju troškove plaće, polaznog i povratnog putovanja, troškove mentorskog rada, hranarine, troškove materijala i robe te amortizacije materijala i potrošne robe izravno povezane s obavljanjem vježbeničkoga staža koji se sufinancira temeljem ovog Programa.
 
Financijska sredstva za provedbu navedenog Programa osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske te za 2023. godinu ukupno iznose 1.061.782 €.
 
Prijave za subvencioniranje Ministarstvo obrađuje temeljem pravila o dodjeli subvencije kako su određena točkom 6.a Programa, te objavljuje privremenu listu izabranih brodara na svojim web stranicama http://mmpi.gov.hr.
 
Slijedom navedenog, pozivaju se brodari da prijave podnesu sukladno uvjetima iz ovog Poziva.