Najčešća pitanja

 1. Je li ovaj poziv namijenjen financiranju radova ili isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije?
Poziv je namijenjen isključivo izradi i doradi pripremne projektne dokumentacije pri čemu je maksimalni iznos bespovratnih sredstava 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta. U ovom pozivu radovi ne spadaju u prihvatljive aktivnosti. No, ako za izvođenje radova već imate potrebnu projektnu dokumentaciju i ishođenu građevinsku dozvolu, ali nemate studiju izvodivosti, možete se javiti na ovaj poziv. Studija izvodivosti ključni je dokument u procesu pripreme projekata i svaki projekt koji planira biti financiran od strane EU fondova u sektoru prometa, morat će imati izrađenu studiju izvodivosti.
 
 1. Jesu li prihvatljivi prijavitelji lučke uprave na unutarnjim vodama?
Sukladno uputama za prijavitelje, lučke uprave na unutarnjim vodama nisu prihvatljivi prijavitelji.
 
 1. Gdje se može preuzeti Inicijalni obrazac obzirom da se ne nalazi u prilozima pozivne dokumentacije?
Inicijalni obrazac može se preuzeti na linku: http://www.mppi.hr/default.aspx?id=10223
 
 1. Inicijalni obrazac projekta za koji planiramo podnijeti prijavu na poziv već je ranije dostavljen u MPPI. Trebamo li ga mijenjati ako je u međuvremenu došlo do nekih promjena?
Izmijenite Inicijalni obrazac i pošaljite ga zajedno s prijavom na poziv.
 
 1. Je li za ovaj poziv prihvatljivo snimanje javnih cesta, odnosno izrada geodetskih elaborata koje upravljači javnim cestama moraju izrađivati sukladno Zakonu o cestama? Izrada geodetskih elaborata i uknjižba javnih cesta je osnovna radnja za bilo kakvo kasnije projektiranje, odnosno izradu građevinsko-tehničke dokumentacije.
Svrha ovog poziva je priprema projekata tj. financiranje projektne dokumentacije i potrebnih studija u kontekstu pripreme projekata čime bi projekti trebali dostići razinu zrelosti i pripremljenosti. Takvi projekti postaju potencijalni kandidati za financiranje radova u sklopu Strukturnih i investicijskih instrumenata za razdoblje 2014-2020. Poziv je prvenstveno usmjeren na izradu studija izvodivosti kao osnovnog dokumenta za daljnje planiranje pripreme projekata, a potom i na izradu ostale tehničke dokumentacije. Također se pruža mogućnost pregleda i dorade već postojeće dokumentacije. Cilj poziva je dobiti listu strateških projekata koji nakon izrade studije izvodivosti mogu ostvariti financiranje ostale potrebne dokumentacije te u konačnici financiranje radova u narednim godinama. Budući da izrada geodetskih elaborata nije usmjerena na konkretan projekt tj. ne traži se studija za određeni projekt, već je to aktivnost koja je nužna sama po sebi i ne vodi određenom projektu, nažalost nismo u mogućnosti financirati takvu aktivnost.
 
 1. Je li potrebno A. dio prijavnog obrasca ispuniti samo online na stranici https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap ili je potrebno prijavni obrazac ispuniti i u Microsoft Wordu?
Potrebno je napraviti sljedeće:
 • Prijavni obrazac A. dio ispuniti online na stranici https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap, zatim ga isprintati u pdf formatu, uvezati i dostaviti u jednom originalu i 3 kopije,
 • Popratna dokumentacija: ispunjeni Prilog 2 i Prilog 3, potrebno je poslati u jednom primjerku (originalu),
 • Prijavni obrazac A. dio ispunjen online na stranici https://scf-wf.mrrfeu.hr/ap (PDF), ispunjeni Prilog 2 i Prilog 3 dostaviti na elektroničkom mediju (CD ili DVD).
 
 1. Moraju li prijavitelji (i na koji način) dokazati stručnu sposobnost za vođenje projekta i provođenje javne nabave?
Prijavitelji moraju osigurati odgovarajuće kapacitete, što podrazumijeva i stručnu sposobnost za vođenje projekta i provođenje javne nabave. Za provedbu projekta odgovaran je korisnik, no MPPI će svakako pokušati biti na usluzi korisnicima te kroz savjete i smjernice pomoći korisnicima u provedbi projekata. Kao što je navedeno u uputama za prijavitelje, MPPI zadržava pravo traženja bilo kakve dodatne dokumentacije prilikom evaluacije i prije potpisivanja ugovora. Stoga ima pravo provjeriti i kapacitet prijavitelja ali to nije striktno isključujući čimbenik. MPPI će nastojati podupirati korisnike te jačati njihove kapacitete tijekom provedbe.
 
 1. Kakav je formalni oblik potreban da bi jedan prijavitelj u ime više drugih subjekata podnio prijavu na poziv koja uključuje više povezanih projekata?
Potreban je sporazum između dionika u kojem će biti jasno naznačena prava i obveze te tko u čije ime aplicira za koje projekte. Prijavitelj koji preuzima projekte se u tom slučaju naziva „promotor projekta“.
 
 1. Je li moguće imati partnere iz privatnog sektora i, ukoliko je, na koji način?
Moguće je imati partnere iz privatnog sektora, no sredstva se mogu dodijeliti isključivo prihvatljivim prijaviteljima definiranim u uputama za prijavitelje. Također, naglašavamo da potpisnik ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava mora provesti transparentnu javnu nabavu temeljem Zakona o javnoj nabavi. Ukoliko postoje partneri, međusobni odnos mora biti definiran, pogotovo s aspekta njihove uključenosti u projektne aktivnosti. MPPI zadržava pravo provjere svih dokumenata (prilikom evaluacije i prije potpisivanja ugovora), kao i traženja detaljnih objašnjenja i dokaza vezano za aktivnosti koje će utjecati na ostvarenje ciljeva i implementaciju projekta, uključujući i potencijalni odnos i uključenost partnera.
 
 1. Može li grad biti partner na projektu?
Grad može biti partner na projektu.
 
 1. U slučaju partnerskog udruživanja, kada je potrebno imati partnerski ugovor?
Partnerski ugovor potrebno je imati prije potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.
 
 1. Je li PDV prihvatljiv trošak ako prijavitelj nije u sustavu PDV-a?
Prema Pravilniku o prihvatljivosti izdataka (NN 5/2014), PDV koji je povrativ nije prihvatljiv izdatak za sufinanciranje. PDV je prihvatljiv izdatak u slučaju kada je prijavitelj izvan sustava PDV-a, što znači da ne može povratiti PDV. Pri tome treba uzeti u obzir i članak 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.
 
 1. Treba li u troškovniku projekta biti iskazan PDV ili ne?
Ovisi je li PDV u konkretnom slučaju prihvatljiv trošak ili nije. Ako je prijavitelj u sustavu PDV-a, PDV nije prihvatljiv trošak i ne unosi se u troškovnik. U slučaju da prijavitelj nije u sustavu PDV-a, PDV je prihvatljiv trošak i treba ga iskazati u troškovniku.
 
 1. Kako odrediti vrijednost studije izvodivosti i procijeniti troškove? Je li potrebno zatražiti službenu ponudu od adekvatne tvrtke koja bi ju izrađivala, obzirom da prijavitelj podliježe Zakonu o javnoj nabavi?
U svrhu što realnije procjene troškova, prijavitelji trebaju provesti istraživanje tržišta i zatražiti informativne ponude za uslugu koju traže. Ponude nije potrebno dostavljati uz prijavu. Bitno je da cijena bude realna i utemeljena na trenutnom stanju tržišta vezanom uz traženu uslugu. MPPI zadržava pravo traženja svih potrebnih dodatnih obrazloženja i/ili dokumentacije od strane prijavitelja. U slučaju potrebe, MPPI može prilikom evaluacije zatražiti od prijavitelja dokaze o provedenom istraživanju tržišta temeljem kojeg je prijavitelj procijenio troškove.
 
 1. Obzirom na specifičnost konzultantskih usluga koje će korisnici u okviru ovog poziva tražiti, kojim tvrtkama bi se mogao poslati upit za informativnu ponudu?
MPPI nema niti ovlasti niti ingerenciju davati prijedloge prijaviteljima koje konzultantske tvrtke kontaktirati. Potrebno je provesti kvalitetno i sveobuhvatno istraživanje tržišta. Teritorij Republike Hrvatske nije ograničenje, čak štoviše preporuča se otvorenost prema cijelom zajedničkom tržištu EU. Prijavitelji prvo trebaju dobiti kvalitetne ponude kako bi mogli u svojoj prijavi navesti realnu i trenutnu tržišnu cijenu za uslugu koju traže, a zatim i kasnije (po eventualnom odobrenju projekta i potpisu ugovora) provesti transparentan postupak javne nabave sukladno nacionalnom Zakonu o javnoj nabavi.
 
 1. Je li prijavi potrebno priložiti po tri ponude za svaki od projektnih elemenata?
Prijavi nije potrebno prilagati ponude. Sva potrebna dokumentacija navedena je u pozivu.
 
 1. Što studija izvodivosti treba sadržavati?
Slijedeći dijelovi studije moraju biti sadržani, ali napominjemo da je svaka studija drugačija i nije ograničena samo tim dijelovima, što ovisi o vrsti i veličini projekta:
 • Pozadina projekta, pripremna analiza i tip projekta
 • Analiza potreba, promet (sadašnji, budući)
 • Tehnički opis
 • Financijska opravdanost
 • Ekonomsko-socijalna analiza
 • Utjecaj na okoliš
 • Analiza administrativnih procedura
 • Analiza osjetljivosti
 • Analiza rizika
 • Vremenski period implementacije
 
 1. Može li se na ovaj poziv za novu projektnu ideju za koju još nije izrađena projektna dokumentacija prijaviti samo izrada studije izvodivosti ili se za isti projekt može prijaviti i izrada ostale potrebne dokumentacije?
Za projekt za koji nije izrađena projektna dokumentacija i ne postoji studija izvodivosti može se prijaviti samo izrada studije izvodivosti. U tom slučaju prihvatljiv trošak je samo izrada studije i unutar toga prihvatljivi troškovi mogu biti oni koji su definirani u uputama za prijavitelje. Tek nakon što je izrađena studija izvodivosti, i ako ona pokazuje opravdanost projekta, kreće se u izradu ostale dokumentacije. Također, ukoliko je potrebno, za novu projektnu ideju može se prijaviti i izrada dokumenata koji prethode studiji izvodivosti, a dio su procesa dokazivanja isplativosti projekta (Studija pred-izvodivosti, Master plan, strateške studije i sl).
 
 1. Je li prihvatljivo izraditi jednu studiju izvodivosti koja bi obuhvaćala više projekata, npr. na razini županije? U studiji bi uvodni dio (analize, socio-ekonomski kontekst itd.) bio zajednički, a za svaki bi se projekt posebno ocijenila izvedivost i opravdanost.
Prihvatljivo je izraditi jednu studiju izvodivosti za više projekata sa istog područja. U kontekstu financiranja projekata iz fondova EU je i poželjno imati takav krovni dokument koji sadrži analizu potreba temeljem koje se mogu identificirati isplativi projekti prihvatljivi za sufinanciranje.
 
 1. Može li se prijaviti projekt izrade Master plana razvoja pomorskog prometa na području županijskih lučkih uprava?
Na ovaj poziv može se prijaviti projekt izrade Master plana razvoja pomorskog prometa na području županijskih lučkih uprava.
 
 1. Može li korisnik u sklopu javne nabave raspisati natječaj za nematerijalnu imovinu – studiju, a ne osobne intelektualne usluge izrade studije?
Korisnik može raspisati javni natječaj po Zakonu o javnoj nabavi za nematerijalnu imovinu.
 
 1. U pozivu u tablici kriterija za odabir na stranici 8 naveden je kriterij br. 3: „Projekt je u skladu s nacrtom prometne strategije RH“. Gdje se može pronaći navedena strategija?
Nažalost, budući da je dokument još uvijek u izradi, za sada nismo u mogućnosti pružiti uvid u nacrt strategije. Dokument će biti dostupan široj javnosti u vidu javnih konzultacija. U želji da korisnicima omogućimo da što prije apliciraju za sredstva tehničke pomoći, smatramo relevantnim suglasnost sektorskih koordinatora prilikom evaluacije projekata jer su sektorske strategije bile ulazni podatak za navedeni dokument. Nacrt strategije služit će isključivo kao alat za procjenu sukladnosti projekta i same strategije, koju će vršiti procjenitelji prilikom evaluacije.
 
 1. Pri ispunjavanju Prijavnog obrasca potrebno je ispuniti ciljeve koji su povezani s aktivnostima. Aktivnosti su izrada projektne dokumentacije. Gdje su navedeni indikatori ciljeva ovog poziva?
Sukladno točki 4. ovog poziva, indikator ciljeva je broj provedenih ugovora za pripremu projekata.
 
 1. U pozivu je navedeno da svaki prijavitelj može prijaviti do 3 projektna prijedloga. Ako je prijavitelj na prethodni poziv za pripremu projekata podnio 3 prijave, ima li pravo podnijeti novu prijavu na novi poziv za pripremu projekata?
Prijavitelj koji je već prijavio 3 projektna prijedloga na jedan poziv za pripremu projekata, može prijaviti nove projektne prijedloge na novi poziv za pripremu projekata. Ograničenje je samo unutar istog poziva.
 
 1. Unutar prijavnog i inicijalnog obrasca, smatra li se pod pojmom „projekt“ sama izrada pripremne dokumentacije, ili je „projekt“ ustvari projekt za koji se izrađuje pripremna dokumentacija?
U sklopu poziva za pripremu projekata, izrada pripremne dokumentacije je „projekt“ kojeg prijavljujete. Sukladno tome se ispunjava prijavni obrazac (projektni partneri, elementi projekta, proračun, troškovi projekta, horizontalne teme, promidžbene mjere itd.). Međutim, za potrebe 3. koraka postupka procjene projekata „Selekcija temeljem kriterija odabira“, unutar prijavnog obrasca, u dijelu u kojem se opisuje projekt potrebno se osvrnuti na projekt za koji se izrađuje dokumentacija. Što se tiče inicijalnog obrasca, on nije isključivo vezan uz poziv, nego je objavljen na Internet stranici MPPI-a i može se nevezano uz prijavu na poziv dostaviti u MPPI. On se stoga odnosi isključivo na projekt za koji se izrađuje pripremna dokumentacija.
 
 1. U kojem roku se očekuje odluka o financiranju?
Indikativno trajanje postupka procjene projekata je 60 dana od zatvaranja poziva. Nakon toga izrađuje se odluka o financiranju za koju je potrebno još maksimalno mjesec dana.
 
 1. U prijavnom obrascu unaprijed su zadana dva projektna elementa: „upravljanje projektom i administracija“ te „promidžba i vidljivost“. Mora li svaki projektni prijedlog imati ta dva projektna elementa?
Unaprijed zadani projektni elementi: „upravljanje projektom i administracija“ te „promidžba i vidljivost“ popunjavaju se ukoliko su relevantni za projekt. Nije obvezno unositi vrijednosti tih projektnih elemenata. Međutim, obzirom da članak 6 Općih uvjeta („Javnost i vidljivost“) obvezuje korisnike poduzeti određene mjere vezane za vidljivost, taj projektni element bi trebao biti dio projekta. Ako nije, troškove ispunjenja obveza navedenih u članku 6 Općih uvjeta korisnik snosi sam.
 
 1. U uputama za popunjavanje prijavnog obrasca navedeno je da je potrebno definirati najmanje tri projektna elementa, uz već unaprijed zadana dva elementa. Znači li to da uz unaprijed zadana dva elementa treba imati još jedan ili još tri?
Projekt treba ukupno sadržavati tri projektna elementa, uključujući ova dva unaprijed zadana. Znači, osim njih treba sadržavati još jedan element.