Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošte i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije


II Izmjena


Opće informacije
Putem ovog Poziva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području pošta i telekomunikacija oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020. (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih provedbi operacija koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU).

Svrha poziva
Svrha Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava  te obnova i  dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području pošte i telekomunikacija na razinu prije potresa.
U smislu ovog poziva pod pojmom infrastruktura i pogon u području pošte i telekomunikacija podrazumijevaju se osnovne infrastrukturne građevine s pripadajućim građevinama koje su u funkciji pošte i telekomunikacija.

Raspoloživa sredstva
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iz Fonda solidarnosti Europske unije (FSEU) je 26.476.081,00 HRK, a osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske.
Intenzitet potpore po pojedinoj operaciji iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi prijavitelji:
- Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije
- Trgovačka društva čiji je osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno trgovačka društva čiji je osnivač pravna osoba čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska i/ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Javne ustanove i ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)

Prihvatljive aktivnosti
Prihvatljive aktivnosti u okviru Poziva su:
Grupa 1.: Hitne mjere sanacije
Grupa 2.: Priprema projektno-tehničke dokumentacije
Grupa 3.: Izvedba radova

Postupak prijave
Projektni prijedlog odnosno sva dokumentacija tražena ovim Uputama izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu najkasnije do 30. lipnja 2022. godine.
Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Uprava za EU fondove i strateško planiranje, kao tijelu odgovornom za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) preporučenom poštom ili putem pisarnice na adresu Prisavlje 14, 10000 Zagreb.
Na zatvorenoj omotnici/paketu mora biti jasno navedena referenta oznaka poziva FSEU.MMPI.02, te rečenica Za poziv: „VRAĆANJE U ISPRAVNO RADNO STANJE INFRASTRUKTURE I POGONA U PODRUČJU POŠTE I TELEKOMUNIKACIJA OŠTEĆENIH U POTRESU NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE, BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE,  BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE. s naznakom „ Ne otvarati prije službenog početka obrade projektne prijave“, puni naziv i adresa primatelja i prijavitelja.

Vrsta poziva
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga.
Poziv je otvoren do 30. lipnja 2022. godine.
 
Pitanja i odgovori
Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Postavljeno pitanje treba sadržavati jasnu referencu na Poziv. Odgovori će se objaviti tijekom postupka dodjele na internetskim stranicama www.strukturnifondovi.hr i https://mmpi.gov.hr/   u segmentu „Pitanja i odgovori“, svakih 7 radnih dana.
Pitanja s jasno naznačenom referencom na Poziv moguće je poslati putem elektroničke pošte na adresu: pozivi@mmpi.hr.

Dokumentacija - II Izmjena**:
- II Izmjena - Sažetak Poziva - čistopis (.pdf)
- II Izmjena - Sažetak Poziva s označenim izmjenama (.pdf)
- II Izmjena - Popis izmjena Poziva (.docx)
- II Izmjena - Upute za prijavitelje - čistopis (.pdf)
- II Izmjena - Upute za prijavitelje s označenim izmjenama (.pdf)
- II Izmjena - Prijavni obrazac (.docx)
- II Izmjena - Obrazac 2 - Izjava prijavitelja (.docx)
- II Izmjena - Obrazac 3 - Izjava o imenovanju voditelja operacije (.docx)
- II Izmjena - Obrazac 4 - Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost (.docx)
- II Izmjena - Obrazac 5 - Izjava stručnjaka (.docx)
- II Izmjena - Obrazac 6 - Izjava o nepromijenjenim okolnostima (.docx)
- II Izmjena - Prilog 1 - Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (.docx)
- II Izmjena - Prilog 2 - Opći uvjeti Ugovora (.docx)
- II Izmjena - Prilog 3 - Smjernice za određivanje financijskih ispravaka (.pdf)
- II Izmjena - Prilog 4 - Zahtjev za nadoknadom sredstava (.xlxs)
- II Izmjena - Prilog 5 - Završno izvješće (.docx)
- II Izmjena - Prilog 6 - Program državnih potpora (.pdf)

**NAPOMENA: U dokumentima koji su izmijenjeni drugom Izmjenom poziva žutom bojom su označeni dijelovi teksta koji su dodani ili izmijenjeni, dok su prekriženim fontom označeni dijelovi teksta koji su izbrisani.
Prijavitelji moraju dijelove teksta u obrascima Poziva prilikom prijave odznačiti (maknuti žutu boju sa dodanih ili izmijenjenih dijelova) ili izbrisati prilikom prijave.Dokumentacija - I Izmjena*:
- I Izmjena - Sažetak Poziva - čistopis (.pdf)
- I Izmjena - Sažetak Poziva s označenim izmjenama (.pdf)
- I Izmjena - Popis izmjena Poziva (.docx)
- I Izmjena - Upute za prijavitelje - čistopis (.pdf)
- I Izmjena - Upute za prijavitelje s označenim izmjenama (.pdf)
- I Izmjena - Prijavni obrazac (.docx)
- I Izmjena - Obrazac 2 - Izjava prijavitelja (.docx)
- I Izmjena - Obrazac 3 - Izjava o imenovanju voditelja operacije (.docx)
- I Izmjena - Obrazac 4 - Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost (.docx)
- I Izmjena - Obrazac 5 - Izjava stručnjaka (.docx)
- I Izmjena - Obrazac 6 - Izjava o nepromijenjenim okolnostima (.docx)
- I Izmjena - Prilog 1 - Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (.docx)
- I Izmjena - Prilog 2 - Opći uvjeti Ugovora (.docx)
- I Izmjena - Prilog 3 - Smjernice za određivanje financijskih ispravaka (.pdf)
- I Izmjena - Prilog 4 - Zahtjev za nadoknadom sredstava (.xlxs)
- I Izmjena - Prilog 5 - Završno izvješće (.docx)
- I Izmjena - Prilog 6 - Program državnih potpora (.pdf)

*NAPOMENA: U dokumentima koji su izmijenjeni prvom Izmjenom poziva žutom bojom su označeni dijelovi teksta koji su dodani ili izmijenjeni, dok su prekriženim fontom označeni dijelovi teksta koji su izbrisani.
Prijavitelji moraju dijelove teksta u obrascima Poziva prilikom prijave odznačiti (maknuti žutu boju sa dodanih ili izmijenjenih dijelova) ili izbrisati prilikom prijave.


Dokumentacija:
- Program dodjele državnih potpora (.pdf)
- Sažetak Poziva (.pdf)
- Upute za prijavitelje (.pdf)
- Prijavni obrazac (.docx)
- Obrazac 2 - Izjava prijavitelja (.docx)
- Obrazac 3 - Izjava o imenovanju voditelja operacije (.docx)
- Obrazac 4 - Izjava prijavitelja o mogućnosti povrata poreza na dodanu vrijednost (.docx)
- Obrazac 5 - Izjava stručnjaka (.docx)
- Obrazac 6 - Izjava o nepromijenjenim okolnostima (.docx)
- Prilog 1 - Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava (.docx)
- Prilog 2 - Opći uvjeti Ugovora (.docx)
- Prilog 3 - Smjernice za određivanje financijskih ispravaka (.pdf)
- Prilog 4 - Zahtjev za nadoknadom sredstava (.xlxs)
- Prilog 5 - Završno izvješće (.docx)