Zahtjevi za prikupljanje ponuda u postupcima nabave