Donesen Program dodjele državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske

Program državnih potpora za razvoj luka otvorenih za javni promet Republike Hrvatske stupio je na snagu 13. prosinca 2022. godine.
 
Na temelju ovog Programa dodjeljivat će se potpore s ciljem modemizacije i unapređenja lučke infrastrukture kako bi se povećala kvaliteta javnog pomorskog prijevoza, kapaciteti za prihvat brodova u obalnom linijskom pomorskom prometu, povećala sigumost putnika i osigurala održiva mobilnost te poboljšala opća kvaliteta života na priobalju i otocima.

Korisnici potpora sukladno ovom Programu su lučke uprave koje upravljaju lukama od osobitog (međunarodnoga) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku i županijske lucke uprave, a čije su osnivanje, ustrojstvo i djelatnost odredeni Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Kriteriji i postupci za dodjelu potpora sukladno ovom Programu i uvjetima utvrdenim Mjerom Cl.4.R3-Il u okviru NPOO, kao i upute za prijavitelje kojima ce se urediti pravila o načinu podnošenja projektnih prijedloga, definirati uvjeti prihvatljivosti koje moraju ispunjavati korisnici iz stavka 2. ovog članka, kriteriji odabira projektnih prijedloga, prihvatljivi troskovi te intenziteti/iznosi bespovratnih sredstava koji se mogu dodijeliti, pokazatelji postignuća projekata i ostali uvjeti bitni za provedbu mjera utvrdenih NPOO, u skladu s pravilima o potporama iz predmetnog Programa utvrdit će se u pozivu na dostavu projektnih prijedloga.

PRILOG
Program dodjele državnih potpora za ulaganja u modernizaciju Iuka otvorenih za javni promet u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpomosti 2021. - 2026. (.pdf)


Pisane vijesti