OBRAZLOŽENJE - Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnim lukama

Uz članak 1.
Prema odredbama članka 38. stavak 3. Zakona o koncesijama rok na koji se daje koncesija utvrđuje se u okviru raspona određenih odredbama posebnih zakona. Budući da i Zakon o javno - privatnom partnerstvu za ugovor o javno privatnom partnerstvu propisuje da se sklapa na određeno razdoblje koje ne može biti kraće od pet niti duže od četrdeset godina, osim ako posebnim zakonom nije propisano duže razdoblje, ovim se Zakonom predlaže da se koncesija za zračnu luku daje na rok koji ne može biti kraći od pet niti duži od šezdeset godina.


Uz članak 2.
Izmjenom stavaka 4. i 5. u članku 9.b preglednije se navode slučajevi kada se može dati koncesija za građenje i upravljanje zračnom lukom te koncesija za upravljanje zračnom lukom. Ovo je osobito važno radi daljnjih odredaba ovoga Zakona kojim se propisuje mogućnost i postupak davanja koncesije od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a što važeći Zakon ne prepoznaje.

Tako se već u predloženim stavcima 6. i 7. ovoga članka, a pozivanjem na stavke 4. i 5., preciznije definira u kojim slučajevima je davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske u ime Republike Hrvatske, a u kojima su nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Nadalje se stavkom 8. propisuje obveza imatelja udjela u Društvu na čijoj imovini je dana koncesija i koji su ovlaštenici koncesijske naknade, da plaćaju Društvu godišnju naknadu po tržišnoj vrijednosti za davanje imovine na korištenje, a što se uređuje ugovorom između imatelja udjela i Društva.


Uz članak 3.
Prema odredbi članka 4. stavak 2. Zakona o koncesijama, pripremne radnje za davanje koncesije kao i postupak davanja koncesije, u slučajevima u kojima je u ime Republike Hrvatske davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, osim donošenja odluke o davanju koncesije, može provoditi nadležno ministarstvo. Iako odredba važećeg Zakona o zračnim lukama u bitnome slijedi navedenu odredbu Zakona o koncesijama, predloženom odredbom stavka 1. članka 9c. izostavljen je dio „po nalogu davatelja koncesije“ kao nepotreban.

Nadalje se stavkom 2. ovoga članka predlaže ovlastiti nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za provedbu pripremnih radnji za davanje koncesije i postupak davanja koncesije u slučajevima u kojima su davatelji koncesije jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Osim toga, predlaže se omogućiti da ministarstvo nadležno za civilni zračni promet odnosno nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu povjeriti Društvu iz članka 9.b stavak 4. i 5. ovoga Zakona obavljanje određenih stručno-tehničkih poslova u provedbi pripremnih radnji za davanje koncesije.


Uz članak 4.
Predloženim člankom 4. u članku 9.d stavak 1. mijenja se na način da objedinjuje djelomično važeći članak 9.c i 9.d stavke 1. i 2. odnosno da propisuje da se i pripremne radnje za davanje koncesije i postupak davanja koncesije provode se sukladno odredbama zakona kojim se uređuju koncesije.

Predloženim stavkom 2., radi usklađenja sa Zakonom o koncesijama, a sukladno mogućnosti koju u članku 13. stavak 7. daje Zakon o koncesijama, ovim Zakonom o zračnim lukama kao posebnim zakonom uređuju se elementi koje treba sadržavati Pravna analiza iz studije opravdanosti davanja koncesije.


Uz članak 5.
Članak 9.e stavak 1. dopunjuje se, u smislu predloženih izmjena i dopuna odredaba o mogućnost i postupku davanja koncesije od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, riječima „odnosno nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kao davatelj koncesije u ime jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave“.


Uz članak 6.
Sukladno članku 30. stavak 4. Zakona o koncesijama, predviđena je mogućnost produljenja roka za sklapanje ugovora o koncesijama u opravdanim slučajevima te ukoliko je tako predviđeno dokumentacijom za nadmetanje.

U stavku 4. predlaže se terminološko usklađenje sa Zakonom o koncesijama.

Nadalje, u smislu predloženih izmjena i dopuna odredaba o mogućnost i postupku davanja koncesije od strane jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, predloženom izmjenom stavka 5. propisuje se da te ugovore o koncesiji potpisuje čelnik nadležnog tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i odabrani najpovoljniji ponuditelj. Ovlast ministra nadležnog za civilni zračni promet za potpisivanje ugovora o koncesiji, u slučajevima u kojima je u ime Republike Hrvatske davatelj koncesije Vlada Republike Hrvatske, već je sadržana u važećem Zakonu o zračnim lukama.

Uz to, predlažu se dodati stavci 7., 8., 9. i 10. Predloženim stavkom 7. provedeno je usklađenje s odredbom članka 31. stavak 1. Zakona o koncesijama, a u smislu potrebnih jamstava i/ili instrumenata osiguranja naplate naknade za koncesiju te naknade štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz ugovora o koncesiji.

Stavkom 8. predlaže se mogućnost pružanja stručne i tehničke pomoći davatelju koncesije, a od strane Društva iz članka 9.b stavak 4. i 5. ovoga Zakona.

Budući da se stavkom 10. predlaže da u slučaju prestanka ugovora o koncesiji Društvo iz članka 9.b stavak 4. i 5. ovoga Zakona preuzima upravljanje zračnom lukom, a što pretpostavlja ostvarivanje ekonomske koristi od vraćene imovine i nove imovine koja će mu biti dana na upravljanje, postoji ekonomska opravdanost da to Društvo podmiri troškove davatelja koncesije koji proizlaze iz ugovora o koncesiji te je ista mogućnost predložena stavkom 9. ovoga članka.


Uz članak 7.
Predloženim člankom 7. usklađuje se članak 9.g Zakona o zračnim lukama sa člankom 34. stavcima 7. i 8. Zakona o koncesijama na način da se propisuje da je naknada za koncesiju prihod državnog proračuna Republike Hrvatske i/ili proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave razmjerno udjelu Republike Hrvatske i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u vlasništvu zračne luke, odnosno razmjerno njihovom udjelu u temeljnom kapitalu Društva iz članka 9.b stavak 4. i 5. ovoga Zakona.


Uz članak 8.
Budući da su iskazane određene dvojbe u tumačenju i primjeni članka 9.i važećeg Zakona o zračnim lukama, predlaže se izmjena cijelog članka na način da se ovim Zakonom utvrdi interes Republike Hrvatske za građenje zračnih luka na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ili u vlasništvu Društva u kojem je imatelj udjela/dionica Republike Hrvatska.

Nadalje, stavkom 2. definira se građenje u smislu ovoga Zakona, a stavkom 3. upućuje na supsidijarnu primjenu propisa o izvlaštenju na postupak izvlaštenja nekretnina radi građenja zračnih luka.

Uz to, a zbog iskazane dvojbe o načinu raspolaganja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske u slučaju građenja zračne luke, predloženi stavak 4. upućuje na primjenu propisa kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje državnom imovinom i uređuju imovinskopravni odnosi u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina.

Predloženim stavcima 5. i 6. propisuje se da, u slučaju kada je zračna luka u vlasništvu Društva iz stavka 1. ovoga članka, nekretnina potrebna za građenje izvlašćuje se u korist tog Društva, a prijedlog za izvlaštenje podnosi to Društvo.

U slučaju koncesije, nekretnine koje su potrebne za građenje zračnih luka izvlašćuju se u korist davatelja koncesije, a prijedlog za izvlaštenje u ime i za račun davatelja koncesije osim Društva iz članka 9.b stavka 4. i 5. ovoga Zakona može podnijeti i koncesionar ako je na to posebno ovlašten ugovorom o koncesiji sklopljenim po odredbama ovog Zakona.

Predloženim stavkom 9. propisuje se da su pravne osobe iz stavka 6. i stavka 8. ovog članka obveznici plaćanja naknade u postupku izvlaštenja nekretnina radi građenja zračnih luka.


Uz članak 9.
Predloženim člankom briše se odredba članka 17. stavak 3. Zakona o zračnim lukama, o obveznom nadzornom odboru u društvima iz članka 12, 13. i 14. Zakona iz razloga što o potrebi konstituiranja nadzornog odbora u konkretnom slučaju odlučuju osnivači, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.


Uz članak 10.
Predlaže se utvrditi da Zračna luka Zagreb d.o.o. ima pravo na godišnju naknadu za davanje imovine na korištenje od dana stupanja na snagu Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje zračnom lukom Zagreb.


Uz članak 11.
Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu Zakona.