Otvorena savjetovanja

5.12.2023. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na povlastice u prometu osoba s invaliditetom (do 20.12.2023.)

29.11.2023. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o stručnom osposobljavanju pomorskih i lučkih redara (do 29.12.2023.)

21.11.2023. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o Nacionalnom programu razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NGA) (do 21.12.2023.)

20.11.2023. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja motvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama (do 20.12.2023.)

17.11.2023. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o mjerilima za vrednovanje prijava u postupku davanja ovlaštenja za ishođenje lokacijske dozvole za provedbu zahvata u prostoru na pomorskom dobru (do 17.12.2023.)

14.11.2023. - na središnjem državnom portalu za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću e-Savjetovanja otvoreno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvolama u prijevozu tereta (do 14.12.2023.)
 
Korisni linkovi
Kodeks savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata