Obrazloženje postupka određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš za strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/2013) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (Narodne novine, br. 64/08), Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je Odlukom ministra o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske (Klasa 303-03/13-01/150, Ur.br. 530-08-2-3-2-13-25) započelo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske.

U sklopu donošenja Odluke o provedbu postupka strateške procjene, sukladno članku 4, stavak (4) Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture pribavilo je Rješenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, kojim se određuje potreba provedbe Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske. Provedba Glavne ocjene prihvatljivosti osigurat će se u sklopu provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš.

Slijedom donošenja gore navedene Odluke, a sukladno člancima 6. do 10. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa  na okoliš, pristupa se postupku određivanja sadržaja strateške studije.

U svrhu određivanja sadržaja strateške studije, ovim putem Vam dostavljamo:
1. Odluku o provođenju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš za Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske
2. Opis ciljeva i programskih polazišta Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske

Sukladno članku 7, stavak (1) do (4) Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa  na okoliš, molimo Vas da nam dostavite mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji, sukladno području Vašeg djelokruga, do 28. prosinca 2013. godine.

Navedeno mišljenje molimo dostavite putem faxa: 01 /37 83 901 ili na adresu elektronske pošte: ana.barisic@mppi.hr te putem pošte na adresu Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za prometnu infrastrukturu i fondove EU, Sektor za fondove EU, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb.

Ukoliko mišljenje ne bude dostavljeno u navedenom roku, sukladno članku 70. stavak 2, Zakona o zaštiti okoliša, smatrat će se da nema posebnih utjecaja i uvjeta vezanih za zaštitu okoliša koje je potrebno uvažiti u Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske.

Sukladno članku 8, stavak (3) Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa  na okoliš, u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture održati će javnu raspravu. O datumu održavanja javne rasprave ćemo Vas pravovremeno obavijestiti.

Sukladno članku 7, stavak (5) Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa  na okoliš, svi materijali vezani uz postupak određivanja sadržaja strateške studije dostupni su na web stranici www.mppi.hr.