OBRAZLOŽENJE - Pravilnika o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama

Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama je izmijenjeni i dopunjeni  pravilnik, a obuhvaća namjenu, vrstu, značenje, oblik, boju, dimenzije i postavljanje prometnih znakova, opreme i signalizacije na cestama. Prometni znakovi, signalizacija i oprema na cestama su sredstva i uređaji koji sudionicima u cestovnom prometu označavaju blizinu dijela ceste ili mjesto na kojem prijeti opasnost, ukazuju na ograničenja, zabrane i obveze i daju im potrebne obavijesti o cesti kojom se kreću te obavijesti za njihovo vođenje i usmjeravanje u prometu odnosno prestanku važenja znakova izričitih naredbi.

Pravilnik se donosi iz sljedećih razloga:
Izmjenama i dopunama Zakona o cestama (NN 54/13) biciklistička infrastruktura je prepoznata kao dio cestovne infrastrukture te su ostvarene pretpostavke za donošenje provedbenih propisa kojima se uređuje projektiranje, građenje, rekonstrukcija i održavanje biciklističkih staza i biciklističkih traka, uključujući i način prometovanja i njihova označavanja prometnom signalizacijom. Sukladno navedenim izmjenama i dopunama Zakona o cestama donesen je Pravilnik o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (NN 91/13). U svrhu upotpunjavanja predviđenih propisa donosi se novi pravilnik kojim će se regulirati signalizacija na cestama koja se odnosi na bicikliste.
Novi pravilnik sadržava i dodatne prometne znakove i opremu koja do sada nije bila propisana a njihovo korištenje se nameće kroz provedbu EU propisa i trendove razvoja prometa na cestama. Također, tijekom provedbe postojećeg pravilnika uočeni su nedostaci vezano za ujednačenost primjene te su odredbe koje se odnose na postavljanje prometnih znakova, signalizacije i opreme na cestama dodatno razrađene.

Nacionalni program sigurnosti prometa na cestama od 2010. -2020. godine, a sukladno europskim strateškim ciljem za povećanje sigurnosti u cestovnom prometu, je predvidio smanjenje broja smrtno stradalih za pola. Sukladno tome dodatan naglasak je stavljen kroz propisivanje veće razine retrorefleksije prometnih znakova koji štite pješake i bicikliste te pomažu u sprečavanju prometnih nezgoda.

Pitanja koja se Pravilnikom rješavaju:
1.     Ispunjava se odredba važećeg Zakona o cestama je kroz završne odredbe predvidio donošenje novog Pravilnika
2.     U članku 2. su dodani mjerni upravljački uređaji i cestovna rasvjeta.
3.     U članku 5. je propisana CE oznaka i postavljanje u skladu s prometnim elaboratom (ranije prometni projekt);
4.     U članku 6. je dodana mogućnost postavljanja prometnih znakova na žuto-zelene kontrastne ploče RA3 što je u skladu s postojećom praksom, te razina retrorefleksije RA3 za privremenu regulaciju na autocestama.
5.     U članku 7. je propisana oznaka na poleđini sukladno normi te je dodana mogućnost navođenja prekršajnih odredbi u slučaju uklanjanja.
6.     U članku 8. je jasno propisana konstrukcija znaka što nije bilo propisano raniji pravilnikom.
7.     U članku 9. je propisano kada je širina kolnika nepromjenjiva, postavljaju se prometni znakovi jednakih i usklađenih dimenzija sukladno ovom Pravilniku i da udaljenost među znakovima treba omogućiti odgovarajuću percepciju vozačima.
8.     U članku 10. je propisano da rub znaka ili dopunske ploče ne smije zadirati u prometni profil biciklističke ili pješačke prometne površine.
9.     Članak 11. je potpuno novi i propisuje uparivanje znakova koje do sada nije bilo propisano te se provodilo sukladno ustaljenoj praksi.
10.  Člancima 15., 21., 30., 34., jasnije su propisane veličine znakova te su dodane veličine znakova za biciklističke staze.
11.  Dodan je znak koji je već od ranije u upotrebi„kolotrazi“ (A19 a).
12.  Radi povećanja sigurnosti za znak A25 „radovi na cesti“ propisana je retrorefleksija RA3.
13.  U skladu s sličnim dokumentima europskih država dodan je novi znak A30 „prometna nesreća“ uz propisanu retrorefleksiju RA3
14.  Radi povećanja sigurnosti  za znakove A34 i A35 propisana je retrorefleksija RA3.
15.  Radi povećanja sigurnosti za znak A38 propisana je retrorefleksija RA2.
16.  Radi povećanja sigurnosti  za znak A40 „biciklisti na cesti“ propisana je retrorefleksija RA3.
17.  Radi prilagodbe većem broju vozača promijenjen natpis na znaku B36 „cestarina“, umjesto PEAGE je stavljeno TOLL.
18.  Sukladno potrebama za regulaciju biciklističkih prometnih površina dodan je znak B47 „biciklistička traka“.
19.  Dodani su znakovi B50 (obrnuta varijanta znaka B49) i znak B51 (pješačko-biciklistička prometna površina) koji je u skladu s Prijedlogom pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.
20.  Dodan je znak B66 „obavezno paljenje kratkih svjetala“ koji je nedostajao u važećem pravilniku.
21.  Dodan je znak C03a „pješačko-biciklistički prijelaz“ koji je u skladu s Prijedlogom pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.
22.  Sukladno dodavanju znakova B50, B51 i B66 dodani su znakovi C19, C21 i C24
23.  Dodan znak C31 i C32  kojima se propisuje brzina vožnje vozila u zoni smirenog prometa i u kojima prednost imaju pješaci.
24.  Dodan znak C 33 zelena površina za pješake i bicikliste koji je u skladu s Prijedlogom pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.
25.  Dodani znakovi C34 i C35 za kretanje slijepih osoba sukladno potrebama za označavanje površina namijenjenih za slijepe osobe.
26.  Promijenjeni znakovi C27 i C28 s znakovima C36 i C37 koji se odnose na zone parkiranja radi bolje jasnoće.
27.  Dodan znak C47 „Park and ride“ u skladu s potrebama razvoja P+R sustava koji su predviđeni i novom Strategijom razvoja prometa.
28.  Dodan znak C 48 a koji je u skladu s zahtjevima direktive o sigurnosti u TEM tunelima.
29.  Dodani znakovi C50 i C51 o punionicama za alternativna goriva u skladu s potrebama vozača vozila na alternativna goriva.
30.  Dodan znak C89 „prijelaz za životinje“ koji je do sada korišten, ali nije bio obuhvćen pravilnikom.
31.  Dodan znak C94 „putokaz za bicikliste“ koji je u skladu s Prijedlogom pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.
32.  Dodani znakovi C97 b i C98 b koji se odnose na rotore što je u skladu s dosadašnjom praksom označavanja „turbo“ rotora.
33.  Promijenjen raspored umetnutih znakova na znakovima C 104 i C105 (stari C94 i C95) sukladno prijedlogu upravitelja cesta.
34.  Promijenjen znak C107 (stari C97) na način da je dodan naziv izlaza radi lakšeg snalaženja vozača.
35.  Dodani znakovi C118 a, b i c u svrhu upotpunjavanja znakova koji se koriste za privremenu regulaciju prometa.
36.  Dodan znak C121 za označavanje gradilišta/radova na cesti koji je i do sada korišten za označavanje radova na cesti.
37.  Nadopunjeni znakovi C125– C129 za dodatne varijante koje se koriste za preusmjeravanje prometa.
38.  Sukladno postojećim oznakama dodan znak „oznaka dionice lokalne  ceste“ (C141a).
39.  Dodan znak C 143 „oznaka biciklističke rute“ koji je u skladu s Prijedlogom pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.
40.  Dodani su znakovi C144, C145, C 146, C147, C150 C151, C152, C153, C154, C155, C156 i C157 kojima se označavaju dijelovi ceste u svrhu bolje informiranosti vozača i povećanja sigurnosti prometa na cestama.
41.  Članak 35. dodana visina slova 50 za naziv s jednim pojmom na autocesti koja je i do sada korištena u praksi.
42.  Dodan znak D05 a „turbo rotor“ u skladu s dosadašnjom praksom označavanja.
43.  Dodan znak D12 b „turbo rotor“ u skladu s dosadašnjom praksom označavanja.
44.  Dodane dopunske ploče E15 a i E15 b.
45.  Dodana dopunska ploča E43, E46, E47 i E 48 te izmijenjena E45
46.  Dodana je dopunska ploča E31 b koja se odnosi na parkirališna mjesta za invalide u kolicima sukladno zahtjevu udruge za invalide.
47.  U članku 49. dodatno propisan faktor refleksije i intenzitet isijavanja promjenjivih prometnih znakova te je naznačena odgovarajuća norma.
48.  Dodana svjetla G17, G18, G19 i G20 za upravljanje prometom biciklista.
49.  Dodano st.3. u članku 63. radi jasnijeg razlikovanja određene horizontalne signalizacije.
50.  U članku 65. „uzdužne crte“ u svrhu bolje jasnoće dodane su nove grafike (H03) (H05).
51.  Dodana oznaka H19 za označavanje pješačkog prijelaza preko biciklističke trake/staze.
52.  U čl. 70. st. 2. se (2) propisane su dužine strelica određuje se prema računskoj brzini;
12 m, Vrač ≥ 100 km/h,
7,5 m, 80 ≤ Vrač < 100 km/h,
5 m, Vrač < 80 km/h.
53.  Dodane su nove oznake H21b, H21c, H22 b, H22 c, H23 b, H52, H53, H62, H66, H70 u skladu s potrebama za označavanje prometnih situacija.
54.  Dodana oznaka H59 a koja se odnosi na parkirališna mjesta za invalide u kolicima.
55.  Članak 70. st.6. su nanovo propisane Minimalne dimenzije parkirališnih mjesta.
56.  U Članku 71. je smanjen razmak stupića u horizontalnom i vertikalnom zavoju.
57.  Dodan je još jedna grafika za štapove za snijeg K05 koja je nedostajala.
58.  Dodani su znakovi K09 b i K14 a sukladno zahtjevu upravitelja koji su naveden znakove ranije koristili.
59.  U članku 81. st. 7. su propisane duljine zaštitnih ograda kako bi se povećala sigurnost svih sudionika u prometu.
60.  Članak 92. dodani su preventivni radarski mjerači koji su u svakodnevnoj upotrebi na cestama.
61.  Članci od 95. do 98. su novi te su njima obuhvaćeni mjerni i upravljački uređaji koji se redovito koriste za brojanje i upravljanje prometa.
62.  Prijelazne i završne odredbe uključuju mogućnost donošenja smjernica za jasnije propisivanje primjene određenih dijelova ovog Pravilnika te su detaljnije propisani rokovi za primjenu određenih izmijenjenih odredbi kako bi se izbjegli dodatni troškovi.