OBRAZLOŽENJE - Pravilnika o iskaznici željezničkih inspektora

U okviru svojih ovlasti utvrđenih Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013) željeznički inspektori Agencije za sigurnost željezničkog prometa obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o sigurnosti  i interoperabilnosti željezničkog sustava i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Službeno svojstvo, identitet i ovlasti željeznički inspektori dokazuju službenom iskaznicom.

Prijedlogom Pravilnika o službenoj iskaznici željezničkog inspektora, a koji se donosi temeljem odredbe članka 123. stavka 2.  Zakona o sigurnosti  i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/2013)  propisuje se oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice željezničkih inspektora Agencije za sigurnost željezničkog prometa, način njenog izdavanja  i  uporabe, te vođenje očevidnika o  izdanim i nevažećim službenim iskaznicama  željezničkih inspektora.

Obrazac  službene iskaznice željezničkog inspektora  propisan je u Dodatku 1. prijedloga  Pravilnika  i čini njegov sastavni dio.