Nacrtu prijedloga Zakona o poštanskim uslugama

Nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama izradila je radna skupina sastavljena od predstavnika Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture i Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), a prigodom njegove izrade uzete su u obzir primjedbe i prijedlozi davatelja poštanskih usluga, s kojima je prethodno raspravljen radni tekst Nacrta prijedloga Zakona.

Donošenje novoga Zakona o poštanskim uslugama predstavlja zakonodavnu mjeru iz Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu.

Novim Zakonom o poštanskim uslugama u potpunosti će se preuzeti pravna stečevina Europske unije sadržana u Trećoj poštanskoj direktivi (Direktiva 2008/6/EZ), što se ponajprije odnosi na uređivanje potpune liberalizacije tržišta poštanskih usluga od 1. siječnja 2013. godine, osiguravanje obavljanja univerzalne usluge te određivanje načina financiranja obveze obavljanja univerzalne usluge.

Najvažnija pitanja, koja se predlažu urediti novim Zakonom o poštanskim uslugama, obuhvaćaju:

- ukidanje isključivih prava (monopola) na obavljanje rezerviranih univerzalnih poštanskih usluga,
- način određivanja jednog davatelja univerzalne usluge na cijelom području Republike Hrvatske,
- podjelu poštanskih usluga na univerzalnu uslugu i ostale poštanske usluge (zamjenske poštanske usluge koje se obavljaju na temelju odluke HAKOM-a i poštanske usluge koje se obavljaju na temelju prijave HAKOM-u),
- mehanizam financiranja univerzalne usluge u Republici Hrvatskoj:
    - putem kompenzacijskog fonda,
    - iz državnog proračuna Republike Hrvatske,
- omogućivanje pristupa mreži davatelja univerzalne usluge drugim davateljima poštanskih usluga, konsolidatorima i korisnicima usluga,
- uređenje postupka rješavanja sporova, koji provodi HAKOM, između korisnika usluga i davatelja poštanskih usluga na jednostavniji i jasniji način za obje strane u sporu,
- davanje prava i obveze obavljanja univerzalne usluge HP – Hrvatskoj pošti d.d. na cijelom području Republike Hrvatske na razdoblje od 15 godina, uz predviđeni mehanizam preispitivanja uvjeta obavljanja univerzalne usluge,
- prijenos ovlasti inspekcijskog nadzora nad obavljanjem poštanskih usluga sa središnjeg tijela državne uprave u nadležnost regulatornog tijela – HAKOM-a.

Nacrt prijedloga Zakona o poštanskim uslugama