OBRAZLOŽENJE - Prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o ovlaštenju strojovođa

Obrazloženje za donošenje Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o ovlaštenju strojovođa Pravilnik o ovlaštenju strojovođa („Narodne novine“, br. 96/13.), s kojim je u pravni poredak Republike Hrvatske prenesena Direktiva 2007/59/EZ o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice, propisuje ovlaštenje strojovođa, naročito minimalne uvjete za izdavanje i valjanost dozvole i potvrde, minimalne zahtjeve u pogledu zdravstvenih uvjeta, obrazovanja i stručne osposobljenosti, način osposobljavanja i ispitivanja strojovođa te uvjete i način redovnih provjera valjanosti dozvole i potvrde.

Europska Komisija je 24. lipnja 2014. donijela Direktivu 2014/82/EU o izmjeni Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu općeg stručnog znanja, zdravstvenih zahtjeva i zahtjeva povezanih s dozvolama s obvezom za države članice da najkasnije do 1. srpnja 2015. usklade svoje nacionalno zakonodavstvo. Programom Vlade Republike Hrvatske za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2015. godinu predviđeno je donošenje predmetnog Pravilnika u II. kvartalu 2015.

Slijedom navedenog u odredbu o prenošenju u pravni poredak Republike Hrvatske dodaje se Direktiva 2014/82/EU.

Izmjene Pravilnika o ovlaštenju strojovođa odnose se na:
· U Prilogu 1. koji određuje zdravstvene zahtjeve briše se zahtjev da u slučaju gubitka binokularnog vida nakon početka rada osoba (strojovođa) ne mora imati učinkovit vid na oba oka ako ima odgovarajuću prilagodbu i iskustvo s dostatnom kompenzacijom. Ta je odredba u suprotnosti s ostalim zahtjevima povezanima s vidom iz istog priloga i mogla bi ugroziti visoku razinu sigurnosti u željezničkom prometu. Stoga ostaje samo uvjet da vid na oba oka mora biti učinkovit.
· Dosadašnji zahtjevi u pogledu dozvole i potvrde nisu jasni, što je dovelo do različite primjene u državama članicama i u konačnici do ugrožavanja uvođenja usklađenog sustava dozvola za strojovođe u Uniji, te je stoga izmijenjen Prilog 2. kojim se propisuje potrebno opće stručno znanje i zahtjevi za dozvolu. Opće stručno znanje u svim područjima rada koja su bitna za zanimanje strojovođe postiže se općim osposobljavanjem koje uključuje samo osnovna znanja i principe koji se mogu primijeniti neovisno o tipovima i vrstama vozila ili željezničke infrastrukture. Stručna osposobljenost u vezi s određenim vrstama vozila ili u vezi sa sigurnosnim i operativnim pravilima i tehnikama za određenu željezničku infrastrukturu postiže se u okviru stjecanja potvrde za strojovođu i provodi se u skladu s Prilogom 3. i 4. Pravilnika o ovlaštenju strojovođa.
· U Prilogu 4. koji propisuje stručno znanje o željezničkoj infrastrukturi i zahtjeve za potvrdu mijenjaju se odredbe o znanju jezika na kojemu strojovođa mora znati komunicirati s upraviteljem infrastrukture. Propisuje se da strojovođe moraju razumjeti te znati usmeno i pismeno komunicirati na razini B1 Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike (ZEROJ) Vijeća Europe (eng. Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL/CEF).
· Prijelazna mjera predviđena je za strojovođe koji su dobili ili će dobiti dozvolu u skladu s postojećim propisima prije dana primjene ovoga Pravilnika.
· Navedene izmjene primjenjuju se od 1. siječnja 2016.