Obrazloženje Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu s Konačnim prijedlogom Zakona

„Zakonom o zračnom prometu započeto je usklađivanje s velikim brojem propisa Europske unije ključno za provođenje i završetak predpristupnih pregovora s Europskom unijom za poglavlje 14. Promet. Navedenim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega postignuta je usklađenost sa tada važećim uredbama i direktivama Europske unije.
 
Međutim, stupanjem u punopravno članstvo Europske unije, za Republiku Hrvatsku će uredbe biti u potpunosti obvezujuće i izravno primjenjive, te je slijedom toga, iz Zakona o zračnom prometu potrebno brisati onaj dio kojim je preuzet normativni sadržaj odnosnih uredbi EU.
 
Slijedom navedenog  predloženim izmjenama Zakona izmijenjene su odredbe članaka kojima je bilo propisano radno vrijeme, vrijeme leta i odmora članova posade zrakoplova jer je to područje uređeno EU propisima, a tamo gdje to nije regulirano EU propisima, omogućeno je donošenje posebnog nacionalnog propisa na temelju Zakona o zračnom prometu.  Predloženim izmjenama brisane su odredbe koje su već sadržane u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 859/2008 od 20. kolovoza 2008. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća (EEZ-a) br. 3922/91 o zajedničkim tehničkim propisima i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz avionom.
 
Također predmetnim izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu brisan je dio sadržaja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća 1008/2008 od 24. rujna 200 o zajedničkim pravilima za obavljanje usluga zračnog prijevoza u Zajednici.
 
Predloženim izmjenama Zakona isti je prilagođen situaciji nakon ulaska u EU u kojoj će poduzetnici morati udovoljavati ili nacionalnim propisima donesenim na temelju tog Zakona ili EU propisima. U tom smislu jedna od predloženih izmjena vezana je za izvođenje letačkih operacija ovisno o tome da li je operacija kojom se bave uređena EU propisima ili nije, a EU je sve aktivnija u donošenju novih propisa kojima regulira uvjete za poduzetnike koji obavljaju letačke operacije. Predloženim izmjenama izbjegava se potreba izmjene Zakona o zračnom prometu u slučaju kada se u EU izmjene ili donesu novi propisi.
 
Izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu zbog ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju  na odgovarajući su način izmijenjeni svi članci u kojima je bilo sadržano pozivanje na odgovarajuće propise „donesene na temelju Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisom“. Zato je umjesto dosadašnjeg izričaja uvedeno razlikovanje propisa donesenih na temelju Zakona (koji će se tretirati kao nacionalni propisi u područjima koja nisu regulirana EU propisima) od EU propisa.
 
Dodane su ili izmijenjene neke definicije u skladu sa zahtjevima prakse, važećim propisima Europske unije i ICAO Aneksima te izvršena poboljšanja i preciziranja teksta pojedinih definicija. Dodana je i nova nadležnost Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture da obavještava Europsku komisiju o odgodi početka primjene EU propisa kada je ta mogućnost predviđena EU propisom, kada se ocijeni da je to potrebno radi omogućavanja obveznicima primjene propisa da se pripreme za njegovu implementaciju. Mogućnost da države članice odgode početak primjene cijele uredbe ili pojedinih odredaba postaje sve zastupljenija u EU uredbama pa je potrebno propisati tko je u Republici Hrvatskoj nadležan za obavještavanje Europske komisije o tome. U skladu s navedenim dodana je i nova nadležnost Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo da predlaže Ministarstvu pomorstva prometa i infrastrukture odgodu početka primjene EU propisa kada je ta mogućnost predviđena EU propisom, te nadzor financijskog poslovanja pružatelja usluga u zračnoj plovidbi i operatora aerodroma koji posjeduju svjedodžbu aerodroma, uključivo nadzor transparentnosti, nepristranosti i nediskriminacije korisnika usluga.
 
Dodana je nova kategorija „registriranih površina za slijetanje i uzlijetanje“ zbog omogućavanja operacija  operatorima zrakoplova iz područja tzv. „male“ avijacije za privatne i sportske potrebe te za potrebe aeroklubova.
 
Izvršena su i odgovarajuća nomotehnička usklađenja, poboljšan tekst pojedinih članaka Zakona, te u skladu s izmjenama materijalno pravnih odredaba Zakona izmijenjene odredbe o ovlastima za donošenje propisa te prekršajne odredbe.“