OBRAZLOŽENJE - Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama, s konačnim prijedlogom Zakona

Članak 1.
Ovim se člankom usklađuje naziv nacionalnog regulatornog tijela za obavljanje regulatornih poslova u području poštanskih usluga s člankom 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 71/2014), prema kojem je navedeno regulatorno tijelo promijenilo naziv u Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

Članak 2.
Ovim se člankom, osim usklađivanja naziva Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, dodatno preciziraju definicije pojedinih pojmova koji se upotrebljavaju u Zakonu o poštanskim uslugama (u daljnjem tekstu: Zakon), i to "izravna pošta", "konsolidator" i "prijava za obavljanje poštanskih usluga", dok se dosadašnji naziv pojma "sekogram" mijenja u "pošiljka za slijepe", radi usklađivanja s aktima Svjetske poštanske unije.

Članci 3. i 4.
Ovim se člancima usklađuje naziv nacionalnog regulatornog tijela za obavljanje regulatornih poslova u području poštanskih usluga s člankom 17. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 71/2014), prema kojem je navedeno regulatorno tijelo promijenilo naziv u Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija).

Članak 5.
Ovim se člankom precizira odluka iz članka 48. stavka 3. Zakona, koju donosi Agencija, te se njezina nadležnost za nadzor i regulaciju općih uvjeta proširuje na sve davatelje poštanskih usluga, u skladu s izmjenom predloženom u članku 10. ovoga Zakona. Nadalje, radi osiguranja veće transparentnosti u radu Agencije propisuju se dodatni podaci koje je Agencija obvezna objaviti na svojim internetskim stranicama, uz popis davatelja poštanskih usluga.

Članak 6.
Ovim se člankom, osim promjene dosadašnjeg naziva pojma "sekogram" u "pošiljka za slijepe" radi usklađivanja s aktima Svjetske poštanske unije, dodatno nomotehnički uređuje izričaj taksativno navedenih sastavnica univerzalne usluge.

Članak 7.
Ovim se člankom dopunjuje sadržaj potvrde koju Agencija izdaje davatelju poštanskih usluga, a kojom se dokazuje podnošenje potpune prijave. Također se precizira obveza davatelja poštanskih usluga, koji poštanske usluge obavlja na temelju prijave, da pisanim putem izvješćuje Agenciju o svim promjenama okolnosti navedenih u prijavi, a osobito o promjenama i završetku obavljanja prijavljenih poštanskih usluga, i to bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana nastanka tih promjena.

Članak 8.
Ovim se člankom dopunjuje odredba na temelju koje Agencija donosi odluku o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga, kada na temelju podnesene prijave procijeni da se radi o toj vrsti usluga, na način da se utvrđuje rok od 90 dana od dana zaprimanja potpune prijave, u kojem je Agencija obvezna donijeti odluku o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga.

Članak 9.
Ovim se člankom uklanja propust u odredbama na temelju kojih Agencija može po službenoj dužnosti ukinuti odluku o obavljanju zamjenskih poštanskih usluga, na način da se precizira slučaj u kojem će Agencija prije ukidanja navedene odluke pisanim putem upozoriti davatelja zamjenskih poštanskih usluga da u određenom roku prestane postupati protivno obvezama utvrđenima u odluci. Naime, u slučaju kada je navedena odluka bila donesena na temelju netočnih podataka važnih za donošenje te odluke, Agencija nema obvezu davanja prethodnog upozorenja. Također se ovim člankom nomotehnički usklađuje naziv predmetne odluke u nazivu članka.

Članak 10.
Ovim se člankom utvrđuje ovlast Agencije za izmjenu, dopunu ili ukidanje pojedinih odredaba općih uvjeta, ili općih uvjeta u cijelosti, u odnosu na sve davatelje poštanskih usluga, a ne samo na davatelja univerzalne usluge, u slučaju kada Agencija utvrdi da su opći uvjeti u suprotnosti s odredbama Zakona ili propisa donesenih na temelju Zakona, čime se u pogledu nadležnosti Agencije za nadzor i regulaciju općih uvjeta svi davatelji poštanskih usluga stavljaju u jednak položaj.

Članak 11.
Ovim se člankom usklađuje odredba o obvezi računovodstvenog razdvajanja davatelja poštanskih usluga, koji obavlja zamjenske poštanske usluge, s obvezom računovodstvenog razdvajanja davatelja univerzalne usluge, u pogledu odvajanja prihoda ostvarenih od ostalih poštanskih usluga, po vrstama usluga i proizvodima.

Članak 12.
Ovim se člankom odredbe o naknadi nepravednog financijskog opterećenja za davatelja univerzalne usluge usklađuju s brisanjem odredaba o osnivanju kompenzacijskog fonda i utvrđivanju doprinosa koje moraju uplaćivati obveznici plaćanja u taj fond. Također se propisuje da se, zbog ukidanja kompenzacijskog fonda, sredstva za naknadu nepravednog financijskog opterećenja isplaćuju izravno iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, na zahtjev davatelja univerzalne usluge, a na temelju odluke Agencije o utvrđivanju iznosa neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, te u skladu s pravilima o državnim potporama.

Članak 13.
Ovim se člankom brišu odredbe o osnivanju kompenzacijskog fonda i utvrđivanju doprinosa koje moraju uplaćivati davatelj univerzalne usluge i davatelji zamjenskih poštanskih usluga (članak 51. Zakona o poštanskim uslugama), u svrhu pojednostavljenja mehanizma kompenzacije za obavljanje univerzalne usluge pod nekomercijalnim uvjetima, au skladu s odredbama Direktive o poštanskim uslugama. Naime, odredba članka 7. stavka 3. Direktive o poštanskim uslugama propisuje da naknadu nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne usluge države članice Europske unije mogu osigurati i samo iz javnih sredstava, dakle iz sredstava državnog proračuna. Uzimajući u obzir činjenicu da se najveći dio iznosa neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, u 2014. godini za prethodnu kalendarsku godinu morao podmiriti iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i gospodarsku situaciju u kojoj se nalaze davatelji zamjenskih poštanskih usluga, poteškoće uz koje je naplaćen najveći dio doprinosa u kompenzacijski fond, očekivani trend daljnjeg smanjenja iznosa doprinosa obveznika uplate doprinosa u kompenzacijski fond te troškove upravljanja tim fondom, ovim se Zakonom predlaže ukinuti kompenzacijski fond, kao jedan od mehanizama za osiguranje kompenzacije za obavljanje univerzalne usluge pod nekomercijalnim uvjetima. Ukidanjem kompenzacijskog fonda naknada nepravednog financijskog opterećenja obavljanja univerzalne usluge, kojom se osigurava obveza obavljanja univerzalne usluge, kao usluge od općeg gospodarskog interesa, podmirivala bi se isključivo iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, u skladu s pravilima o državnim potporama.

Članak 14.
Ovim se člankom brišu odredbe o izračunu iznosa doprinosa davatelja poštanskih usluga, koji čine prihod kompenzacijskog fonda (članak 52. Zakona o poštanskim uslugama), budući da se ovim Zakonom predlaže ukidanje kompenzacijskog fonda i osiguranje sredstava za naknadu nepravednog financijskog opterećenja davatelja univerzalne usluge isključivo iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske.

Članak 15.
Ovim se člankom propisuje različito uređenje zastare potraživanja u odnosu na davatelje poštanskih usluga i korisnike poštanskih usluga. Dok se kod korisnika poštanskih usluga zadržava postojeće uređenje zastare potraživanja, koja zastarijevaju istekom roka od tri mjeseca u unutarnjem poštanskom prometu, odnosno šest mjeseci u međunarodnom poštanskom prometu, zastara potraživanja davatelja poštanskih usluga uređuje se na način da ta potraživanja zastarijevaju u skladu s općim propisima o obveznopravnim odnosima.

Članak 16.
Ovim se člankom u popisu teških povreda Zakona o poštanskim uslugama briše prekršajna odredba u vezi s neplaćanjem doprinosa u kompenzacijski fond, s obzirom na činjenicu predloženog ukidanja kompenzacijskog fonda, čime prestaje i obveza uplate doprinosa u navedeni fond.

Članak 17.
Ovim se člankom propisuje da će se postupak izračuna neto troška, koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, te ostvarivanja prava na naknadu utvrđenoga nepravednog financijskog opterećenja, koja će se isplatiti davatelju univerzalne usluge u 2015. godini, provesti prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 18.
Ovim se člankom utvrđuje stupanje na snagu ovoga Zakona.