OBRAZLOŽENJE / JAVNA RASPRAVA - nacrt Prijedloga Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o cestama

Donošenje Zakona o Izmjena i dopuna Zakona o cestama predstavlja zakonodavnu mjeru iz Plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2013. godinu.

Navedenim Izmjenama i dopunama Zakona o cestama provest će se daljnje usklađenje hrvatskog zakonodavstva sa zahtjevima mjerodavnih propisa Europske unije u području naknada za korištenje infrastrukture, sigurnosnih zahtjeva za tunele, sigurnosti upravljanja cestovne infrastrukture, interoperabinosti elektroničkih sustava za naplatu cestarine te uvođenju inteligentnih prometnih sustava u cestovnom prometu.
Potpuno usklađenje s navedenom pravnom stečevinom Europske unije postići će se donošenjem: Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama koji se predlaže, te provedbenih propisa o uvjetima, postupku i rokovim provedbe ocjene utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu, revizije cestovne sigurnosti i sigurnosnog ocjenjivanja dionica s velikim brojem prometnih nesreća te sadržaju izvješća o prometnim nesrećama; o minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele; o posebnim uvjetima i tehničkim zahtjevima za EENC i elementima interoperabilnosti; o aktivnostima vezanim uz sigurnost TEM cesta; o radnom iskustvu, stručnoj spremi, ovlaštenju i osposobljavanju revizora cestovne sigurnosti te načinu i opsegu obavljanja poslova revizije cestovne sigurnosti; o skupinama vozila u koje se raspoređuju vozila u svrhu naplate cestarine, metodologiji utvrđivanja cestarine i koncesijske cestarine, troškova izgradnje, troškova financiranja, infrastrukturne pristojbe, pristojbe za vanjske troškove zaštite od buke, utvrđivanju najviše razine infrastrukturnih pristojbi, uvjetima za umanjenje infrastrukturnih pristojbi za vozila koja ispunjavaju najviše ekološke standardi te o metodologiji izračunavanja prosječne cestarine.

Provedbeni propisi trebali bi se donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestama, osim propisa  o cestarinama koji se treba donijeti do 1. listopada 2013. godine.

Osnovna pitanja koja se uređuju prijedlogom su:
  • naknade za korištenje javnih cesta: cestarina za korištenje autocesta ili pojedinih cestovnih objekata (most, tunel, vijadukt i slično) na državnim cestama, godišnja naknada za uporabu javnih cesta koja se naplaćuje za motorna i priključna vozila, korisnička naknada,
  • elektronički sustavi za naplatu cestarine,
  • tehnički zahtjevi i posebni  uvjeti za europsku elektroničku naplatu cestarine EENC i interoperabilnost,
  • sigurnosni zahtjevi za tunele u prometu po ranije važećim propisima,
  • upravno tijelo za sigurnost tunela,
  • ocjena utjecaja na sigurnost u cestovnom prometu,
  • revizija sigurnosti TEM ceste,
  • kontrola sigurnosti i vođenje evidencije o prometnim nesrećama,
  • inteligentni transportni sustavi u cestovnom prometu.

Istodobno će se prijedlogom izvršiti usklađenje s odredbama Zakona o koncesijama („NN“, broj 143/2012.) koji je stupio na snagu 28. prosinca 2012. godine., a kojim je provedeno usklađenje sa zahtjevima mjerodavnih propisa Europske unije u području koncesija i javno-privatnog partnerstva.