OBRAZLOŽENJE - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s konačnim Prijedlogom Zakon

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje ovoga Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine, broj 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/2014 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske “).

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
Područje sigurnosti i interoperabilnost željezničkog sustava u Republici Hrvatskoj uređeno je Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava („Narodne novine“, broj 82/2013) koji je stupio na snagu 1. srpnja 2013. godine. S ciljem obveznog usklađivanja s legislativom Europske unije i u okviru provedbe Programa za preuzimanje i provedbu pravne stečevine Europske unije za 2013. godinu u navedeni zakon su, između ostalog, prenesene odredbe Direktive 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice (preinaka) i Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o sigurnosti željeznica Zajednice.

Zakonom o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava uređeni su sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, mjere za razvoj i upravljanje sigurnošću, uvjeti za postizanje interoperabilnosti željezničkog sustava EU-a, postupci tijela nadležnog za sigurnost željezničkog prometa (Agencija za sigurnost željezničkog prometa) i postupci tijela za istraživanje željezničkih nesreća (Istražno tijelo) te utvrđeni uvjeti za sigurno upravljanje i za siguran tijek željezničkog prometa, uvjeti za obavljanje djelatnosti upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika, uvjeti za strojovođe i ostale izvršne radnike te nadzor sigurnosti i inspekcijski nadzor.

Donošenjem ovog Zakona provesti će se daljnje usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s legislativom Europske unije prenošenjem odredaba Direktive Komisije 2014/38/EU i Direktive Komisije 2014/88/EU, čime će se osigurati daljnje očuvanje i unapređenje sigurnosti željezničkog sustava Republike Hrvatske sukladno zahtjevima Europske unije, postizanje interoperabilnosti u sustavu željeznica Europske unije te unaprediti osnove postizanja daljnje tehničke usklađenosti, smanjivanje prepreka i poboljšanje razvoja usluga u željezničkom sustavu Europske unije i s trećim zemljama.

Europska Komisija donijela je 10. ožujka 2014. godine Direktivu Komisije 2014/38/EU o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ u pogledu zagađenja bukom. Sukladno provedbenoj mjeri iz članka 2. Direktive 2014/38/EU Republika Hrvatska ima obvezu usklađivanja svojeg zakonodavstva najkasnije do 1. siječnja 2015. godine.

Europska Komisija je 9. srpnja 2014. godine donijela Direktivu Komisije 2014/88/EU o izmjeni Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u vezi sa zajedničkim sigurnosnim pokazateljima i zajedničkim metodama izračunavanja troškova nesreće. Sukladno provedbenoj mjeri iz članka 2. Direktive 2014/88/EU Republika Hrvatska je obvezna uskladiti svoje zakonodavstvo najkasnije do 30. srpnja 2015. godine.

Europska Komisija izvršila je procjenu hrvatskih nacionalnih mjera koje su prijavljene kao prenošenje Direktive 2008/57/EZ o interoperabilnosti željezničkog sustava unutar Zajednice i Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice te je utvrđeno niz pitanja povezanih s prenošenjem odredaba tih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo. U skladu s odgovorima koje je Republika Hrvatska u okviru EU Pilota dostavila Europskoj komisiji, Zakonom se provode potrebne izmjene odredbi Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava s ciljem jasnijeg i nedvosmislenog usuglašavanja s odredbama direktiva.

III. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVEDBU ZAKONA
Za provođenje ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Temeljem članka 206. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, br. 81/2013) po hitnome postupku se donose zakoni koji se usklađuju koji se usklađuju s dokumentima Europske unije ako to zatraži predlagatelj.

Slijedom toga, predlaže se donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku s obzirom da se istim nastavlja obveza daljnjeg usklađivanja hrvatskog zakonodavstva sa pravnom stečevinom Europske unije sukladno obvezama i rokovima iz provedbenih mjera propisanih Direktivom 2014/38/EU i Direktivom 2014/88/EU.