Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

 
Članak 1.
U Zakonu o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (Narodne Novine, br. 33/2006., 38/2009., 87/2009. i 18/2011. u daljnjem tekstu - Zakon) u članku 6. stavku 1. riječi „i dužobalne linije“ brišu se.
 
Članak 2.
U članku 7. stavku 2. riječ „broda“ zamjenjuje se riječju „brodova“.
 
Članak 3.
U članku 8. stavku 3. riječ „broda“ zamjenjuje se riječju „brodova“.
 
Članak 4.
U članku 9. stavku 3. riječ „broda“ zamjenjuje se riječju „brodova“.
 
Članak 5.
U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:
„U slučaju iz stavka 2. ovoga članka izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sklopit će, uz prethodnu suglasnost Agencije, ugovor o povećanoj učestalosti javni prijevoza na toj liniji s brodarom koji je dobio koncesiju za obavljanje javni prijevoza na toj državnoj liniji.“
 
Članak 6.
U članku 11. iza riječi „ liniji“ briše se točka, te se stavlja zarez i dodaje tekst:
„odnosno određenim grupama linija“.
 
 
Članak 7.
Iza članka 11. podnaslov pod točkom 2. „Razvrstavanje linija po  vrsti i razdoblju obavljanja prijevoza“ mijenja se i glasi:
„ Razvrstavanje linija po vrsti prijevoza“
 
Članak 8.
Članak 13. mijenja se i glasi:
                                                           „ Članak 13.
Trajektne linije obavljaju se brodovima posebno građenim za prijevoz putnika i vozila.
Brzobrodske linije obavljaju se brzim putničkim brodovima, definiranim po posebnom zakonu.
Klasične brodske linije obavljaju se putničkim brodovima, definiranim po posebnom zakonu.
Dodatne tehničke uvjete koje se odnose na brzinu, starost broda broj putnika, broj vozila koji se mogu prevoziti, te druge uvjete koje mora osigurati brodar za pojedinu liniju propisuje ministar.“
 
Članak 9.
Članak 14. se briše.

Članak 10.
Članak 17. stavak 1. mijenja se i glasi:
                                                                 „Članak 17.
Djelatnost Agencije obuhvaća sljedeće poslove:
1. poslove u vezi davanja koncesije i to: obavljanje pripremnih radnji za davanje koncesije, provođenje postupka za davanje koncesije, donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, potpisivanje ugovora o koncesiji, davanje suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji, davanje odobrenja za zamjenski brod, utvrđivanje najvišeg iznosa cijena usluga javnog prijevoza na državnim linijama i sve ostale poslove koji sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim su uređene koncesije obavlja davatelj koncesije;
2. davanje prethodne suglasnosti na odluke o županijskim, međužupanijskim i lokalnim linijama iz članka 8. i 9. ovoga Zakona;
3. davanje prethodne suglasnosti o povećanoj učestalosti prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona;
4. utvrđivanje,  objedinjavanje i objavljivanje redova plovidbe;
5. uspostave i upravljanja informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog pomorskog prometa;
6. nadziranje provedbe odredaba ovoga Zakona, odluka i ugovora o koncesiji;
7. provedba odredaba Uredbe (EU) 1177/2010 o pravima putnika kada putuju morem i unutarnjim plovnim putovima, kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EZ) 2006/2004;
8. ostali poslovi koji su ovim ili drugim zakonom povjereni Agenciji.“
 
Članak 11.
 
Članak 19. mijenja se i glasi:
„Članak 19.
Agencijom upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima predsjednika i 4 člana.
U Upravno vijeće imenuju se:
1. tri predstavnika ministarstva nadležnog za poslove pomorstva (u daljnjem tekstu:           Ministarstvo) od kojih je jedan predsjednik Vijeća;
2. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove financija;
3. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove razvoja otoka.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra.
Mandat članova i predsjednika Upravnog vijeća je četiri godine. Iste osobe mogu biti ponovno imenovane za člana Upravnog vijeća.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra, može razriješiti i prije isteka mandata.“
 
Članak 12.
 
U članku 20. točka 2. mijenja se i glasi:
 
„2. odlučuje o namjeri davanja koncesije, donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, odlučuje o davanju suglasnosti na prijenos ugovora o koncesiji, o poništenju postupka davanja koncesije, daje odobrenje za zamjenski brod, te utvrđuje najviši iznos cijene usluge javnog prijevoza na državnim linijama.“
 
Točka 3. mijenja se i glasi:
 
„3. utvrđuje redove plovidbe“
 
Točka 5. mijenja se i glasi:
 
„5. daje prethodnu suglasnost na povećanu učestalost prijevoza iz članka 10. stavka 3. ovoga Zakona.“
 
 
Članak 13.
 
U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:
 
„Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće uz suglasnost ministra.“
 
Stavak 3. mijenja se i glasi:
 
„Mandat ravnatelja je 4 godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.“
 
Članak 14.
 
U članku 23., stavku 1. dodaje se nova točka 3. koja glasi:
 
„3. iz vlastitih prihoda ostvarenih temeljem članka 17. stavka 2. ovoga Zakona.“
 
Stavak 2. se briše.
 
Članak 15.
 
U članku 26. stavku 2. riječ „konačne“ zamjenjuje se riječju „izvršne“.
 
Članak 16.
 
Članak 28. mijenja se i glasi:
„Članak 28.
 
Koncesija za obavljanje javnog prijevoza može se dati pravnoj i fizičkoj osobi upisanoj u sudski, odnosno obrtni registar  u Republici Hrvatskoj ili drugoj  državi članici Europske unije za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza putnika, tereta i vozila, koja ispunjava sljedeće uvjete:
1. da je u upisnom listu broda s kojim namjerava obavljati javni prijevoz upisana kao kompanija kako je definirano odredbama posebnog zakona;
2. da u vlasništvu ima odgovarajući brod za obavljanje prijevoza na liniji za koju se traži koncesija;
3. da je brod iz točke 2. ovoga članka upisan u odgovarajući upisnik trgovačkih brodova u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici Europske unije;
4. da brod ispunjava propisane tehničke uvjete sukladno članku 13. ovoga Zakona;
5. da su članovi posade broda državljani država članica Europske unije koji imaju sklopljen ugovor o radu s brodarom, a isti se temelji na radnim i socijalnim standardima utvrđenim u Nacionalnom kolektivnom ugovoru;
6. da svi članovi posade broda koji su zaduženi za poslove sigurnosti putnika (muster lista) govore  hrvatski jezik.
 
Iznimno, održavanje lokalnih brodskih linija kraćih od 3 Nm može se obavljati brodicom registriranom za gospodarske svrhe, koja je upisana u odgovarajući upisnik  (očevidnik brodica) u Republici Hrvatskoj ili u drugoj državi članici Europske unije.
 
Prilikom podnošenja ponude za dobivanje koncesije podnositelj ponude može priložiti rješenje nadležne lučke kapetanije o predbilježbi upisa broda, odnosno upisa broda u gradnji i potvrdu o usklađenosti za kompaniju izdanu od strane ovlaštene organizacije umjesto uvjeta iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka, a te uvjete mora ispuniti do roka utvrđenog ugovorom o koncesiji.
 
Kod linija na kojima se u posljednje dvije godine ne ostvaruje prosječni godišnji promet putnika veći od 300.000 putnika („mali otoci“) koncesija se dodjeljuje temeljem upućenog Poziva za iskazivanje interesa  za obavljanje prijevoza uz mogućnost trajanja ugovora do 12 godina, ili za razdoblje potpune amortizacije brodova kod slučajeva namjenske gradnje brodova na određenim linijama.“
 
 
Članak 17.
 
Članak 30. mijenja se i glasi:
 
„Članak 30.
 
Poslove potrebne za provedbu postupka davanja koncesije obavlja stručno povjerenstvo.
 
Stručno povjerenstvo za koncesije na državnim linijama broji pet članova pomorske, pravne, tehničke i ekonomske struke.
 
U stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka obavezno se imenuje jedan predstavnik  nadležne lučke kapetanije pomorske struke.
 
Stručno povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje Upravno vijeće Agencije na prijedlog ravnatelja.“
 
Članak 18.
Članak 31. mijenja se i glasi:
                                                                 „Članak 31.
 
Stručno povjerenstvo za koncesije za županijske, međužupanijske i lokalne linije imenuje davatelj koncesija za te linije.
 
U stručno povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavezno se imenuje jedan predstavnik  nadležne lučke kapetanije pomorske struke.
 
Ostali članovi Stručnog povjerenstva imenuju se od predstavnika pomorske, pravne, tehničke i ekonomske struke.“
 
 
Članak 19.
 
Članak 32. mijenja se i glasi:
 
„Članak 32.
 
Koncesija za obavljanje javnog prijevoza daje se na rok  do deset godina i to:
 1. za državne linije do deset godina;
 2. za županijske i međužupanijske linije do osam godina;
 3. za lokalne linije do pet godina.
 
Iznimno od stavka 1. ovoga članka koncesija se može dati na razdoblje dulje od deset godina u slučaju iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona.“
 
Članak 20.
Članak 47. mijenja se i glasi:
      „Članak 47.
Povlašteni javni prijevoz obuhvaća besplatni prijevoz i prijevoz sa popustom.
Pravo na povlašteni prijevoz u javnom prijevozu imaju slijedeće osobe:
 1. fizičke osobe koje imaju prebivalište na otocima;
 2. pravne osobe i vlasnici obrta sa sjedištem na otoku;
 3. djeca do navršenih 12 godina starosti;
 4. ostale osobe koje to pravo stječu po posebnim propisima.
Pravo na povlašteni prijevoz imaju i vozila u vlasništvu otočana ili pravnih osoba odnosno vlasnika obrta sa sjedištem na otoku, ili korisnika leasinga.
Vozila iz stavka 3. ovoga članka moraju biti registrirana na otoku prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika vozila, odnosno korisnika leasinga ili u administrativnom središtu ukoliko ne postoji mogućnost registracije vozila na otoku.
Odredbe stavka 1., 2., 3., i 4. ovoga stavka odnose se i na poluotok Pelješac.“
 
 
Članak 21.
Iza članka 47. dodaje se  članci 47.a,  47. b, i 47. c  koji glase:
„Članak 47.a
Osobe iz članka 47. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona pravo na povlašteni prijevoz dokazuju Otočnom iskaznicom za prijevoz putnika.
Pravo na povlašteni prijevoz za vozila iz članka 47. stavka 3. ovoga Zakona dokazuje se Otočnom iskaznicom za prijevoz vozila i vinjetom.
Osobe iz članka 47. stavka 2. točke 4. ovoga Zakona pravo na povlašteni prijevoz dokazuju ispravom sukladno posebnom propisu.
Naknadu za izdavanje iskaznice iz stavka 1. i 2. ovoga članka podmiruju osobe iz članka 47. stavka 2. točke 1. i 2. ovoga Zakona, kao i vlasnici odnosno korisnici leasinga za vozila iz članka 47. stavka 3. ovoga Zakona.
Visinu naknade iz stavka 4. ovoga članka ministar će utvrditi Naredbom.
 
 Članak 47. b
Brodaru pripada naknada za obavljeni prijevoz osoba i vozila iz članka 47. ovog Zakona u visini razlike u prihodu koji brodar nije ostvario zbog korištenja prava na povlašteni prijevoz osoba i vozila  iz članka 47. ovoga Zakona.
Naknada iz stavka 1. ovoga članka isplaćuje se temeljem podataka o stvarno obavljenom prijevozu i obračunava se na način utvrđen posebnim propisom koji donosi ministar.
Uvjeti i način ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz, kao i uvjeti i način isplate naknade brodaru za obavljeni prijevoz u javnom prijevozu propisuje ministar uz suglasnost ministra financija.
Članak 47.c
Stručno tehničke poslove izdavanja i pohrane podataka o otočnim iskaznicama i vinjetama iz članka 47.a ovoga Zakona, kao javnu ovlast, obavlja pravna osoba koju je na temelju javnog natječaja, u skladu sa odredbama ovoga Zakona, ovlastilo Ministarstvo.
Javna ovlast iz stavka 1. ovoga članka daje se na rok od deset godina pravnoj osobi, koja ispunjava sljedeće uvjete:
 1. ima zaposlenike koji su sukladno propisima Republike Hrvatske ovlašteni za vođenje upravnog postupka;
 2. ima dovoljan broj drugih stručnih zaposlenika;
 3. ima na raspolaganju odgovarajuću opremu za obavljanje poslova koji su sastavni dio javne ovlasti;
 4. raspolaže odgovarajućim dokazima o sigurnosti postupanja s klasificiranim podacima;
 5. da je cjelokupno poslovanje ponuditelja obuhvaćeno odgovarajućim dokazima za kvalitetu i informacijsku sigurnost;
 6. da ima podmirene dospjele obveze na ime poreza i drugih javnih davanja.
Javna ovlast iz stavka 1. ovoga članka daje se samo jednoj pravnoj osobi na području Republike Hrvatske.
Uvjete za davanje javne ovlasti izdavatelj otočnih iskaznica mora ispunjavati za cijelo vrijeme trajanja javne ovlasti."
 
Članak 22.
Članak 48. se mijenja i glasi:
„Članak 48.
Davatelj koncesije prilikom objave obavijesti o namjeri davanja koncesije određuje najvišu cijenu usluge javnog prijevoza na određenoj liniji.
Cjenik usluga utvrđuje brodar koji je dobio koncesiju za obavljanje javnog prijevoza na određenoj liniji u skladu sa stavkom 1. ovoga članka.
Na cjenik usluga suglasnost daje davatelj koncesije.“
 
Članak 23.
Članak 50. stavak 2. mijenja se i glasi:
„Potpora za obavljanje usluge javnog prijevoza  kao usluge od javnog interesa ne smije biti viša od  iznosa koji je nužan za podmirenje troškova brodara nastalih uslijed obavljanja obveze javne usluge prijevoza, uzimajući u obzir ostvarene prihode kao i razumnu dobit.“
 
Članak 24.
Članak 52. mijenja se i glasi:
„Članak 52.
Red plovidbe utvrđuje Agencija koja je dužna isti pravodobno objediniti, objaviti i dostaviti brodarima najmanje 30 dana prije dana njegova stupanja na snagu.
Radi uvida korisnika usluga, drugih zainteresiranih fizičkih i pravnih osoba u red plovidbe, brodari su dužni objaviti red plovidbe na mjestima gdje brodar prodaje isprave za prijevoz putnika, tereta i vozila.“
 
 
Članak 25.
 
Članci 53. i 54 se brišu.
 
Članak 26.
 
U članku 55. stavku 1. riječi „koji se ne može mijenjati tijekom njegovog razdoblja primjene“ se brišu.
Stavak 2. mijenja se i glasi:
„ Iznimno, od odredbe stavka 1. ovoga članka red plovidbe može biti izmijenjen uz suglasnost Agencije.“
Stavak 3. se briše.
Članak 27.
U članku 59. iza riječi „Ministarstva“ dodaju se riječi „i Agencije.“
 
Članak 28.
Članak 61. mijenja se i glasi:
„Članak 61.
Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja:
1. obavlja dodatni javni prijevoz na državnim linijama bez sklopljenog ugovora o povećanoj učestalosti javnog prijevoza (članak 10. ovoga Zakona).
2. ima ukrcane članove posade broda koji ne ispunjavaju uvjete iz članka 28. stavka 1. točke 5. ovoga Zakona.
3. obavlja javni prijevoz bez odluke i ugovora o koncesiji (članak 36. ovoga Zakona).
4. u utvrđenom roku ne osigura zamjenski brod sukladno odredbama članka   43. stavka 1. ovoga Zakona.
5. se ne pridržava objavljenog reda plovidbe, odnosno ukoliko ga mijenja bez suglasnosti Agencije (članak 55. ovoga Zakona).
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se  odgovorna osoba u pravnoj osobi  novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1. točke 5. ovoga članka kaznit će se i zapovjednik broda novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.“
 
Članak 29.
Iza članka 61. dodaje se članak 61.a koji glasi:
„Članak 61.a
Novčanom kaznom od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba, koja:
1. ne osigura da je službeni jezik posade na brodu hrvatski jezik (članak 45. ovoga Zakona).
2. na cjenik usluga ne zatraži suglasnost davatelja koncesije (članak 48. stavak 3. ovoga Zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi  novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.
Za prekršaj iz stavka 1.  ovoga članka kaznit će se i  zapovjednik broda novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna.“
 
Članak 30.
  „Novčanom kaznom od 2.000,00 do 10.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj pravna ili fizička osoba koja koristi pravo na povlašteni prijevoz suprotno posebnom propisu iz članka 47.b stavka 3. ovoga Zakona.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi  novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.
Uz novčanu kaznu  iz stavka 1. ovoga članka, izreći će se zaštitna mjera oduzimanja otočne iskaznice ili vinjete na rok do 5 godina.
 
Članak 31.
Brodarima koji obavljaju javni prijevoz temeljem ugovora o koncesiji ili drugih odgovarajućih ugovora o obavljanju javnog prijevoza, koji su na snazi na dan stupanja na snagu ovog Zakona, neće se isplaćivati dodatna naknada prema članku 21. ovog Zakona kojim se dodaje članak 47.b Zakona.
 
Članak 32.
Sastav Upravnog vijeća Agencije uskladiti će se sa člankom 11. ovoga Zakona kojim se mijenja članak 19. Zakona, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 33.
Ministar će donijeti propis iz članka 47. a stavka 5. ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ministar će donijeti propis iz članka 13. stavka 4. ovoga Zakona u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ministar će, uz suglasnost ministra financija, donijeti propis iz članka 47. b stavka 3. ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Do stupanja na snagu propisa iz stavka 2. ovoga članka ostaje na snazi Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati brod i brodar za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu ( Narodne Novine br 130/2006., 131/2008. i 143/2010.).

Članak 34.
Ovaj Zakon se objavljuje u „Narodnim Novinama“, a stupa na snagu 1. srpnja 2013. godine osim  članka 16. ovoga Zakona koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, a u skladu s prijelaznim razdobljima kako su utvrđena Prilogom V. Akta o pristupanju, popis iz članka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere.
 
KLASA:
URBROJ:
Zagreb,
 
MINISTAR
Dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v.r.