Nacrt prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa s tezama za pripremu Nacrta prijedloga Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu

1. Definiranje problema

Djelatnost obavljanja javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu je djelatnost od osobitog javnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Ova materija pravno je uređena Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN br 33/06, 38/09, 87/09, 18/11) kojim se osigurava redovita povezanost naseljenih otoka s kopnom i naseljenih otoka međusobno, kao i naselja na kopnu s primjerenim brojem dnevnih veza u oba pravca, a sve u cilju zadovoljenja potreba otočana, stvaranja boljih uvjeta za život na otocima  i poticanje njegovog razvitka.

Materija obavljanja ove djelatnosti također je pravno uređena i Zakonom o Jadroliniji, Rijeka ( NN 11/96) kao i Zakonom o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06).
Važeći Zakon nije usklađen sa pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na osiguranje primjene Uredbe Vijeća br 3577/92 od 07. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža) kao i sa novim pravilima koja uređuju pitanje dodjele državnih potpora u obliku naknade za obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa.

Predloženim Zakonom nužno je potrebno izvršiti usklađivanje sa propisima Europske unije, odnosno usklađenje sa dosadašnjom postojećom praksom vezano na pitanje koncesioniranja i obavljanja obalnog linijskog pomorskog prometa.

Kroz Izmjene i dopune Zakona potrebno je osigurati primjenu Uredbe Vijeća br. 1177/2010 od 24. studenog  2010. godine u svezi prava putnika u pomorskom prometu u dijelu definiranja  nacionalnog regulatornog tijela i njegove obveze.

U dosadašnjoj primjeni Zakona su uočeni određeni nedostaci posebno u dijelu koji se odnosi na uvjete  koncesioniranja i prava na povlastice s obzirom da  veći broj propisa, koji međusobno nisu usklađeni, regulira ovu materiju.


2. Postavljanje ciljeva

Opći cilj

2.1 Osigurati primjenu pravne stečevine Europske unije  kroz usklađivanje važećeg Zakona sa Uredbom Vijeća br. 3577/92 o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica i Uredbe Vijeća br. 1177/2010 u svezi prava putnika u pomorskom prometu.
2.2 Poboljšanje koncesioniranja linija  s posebnim osvrtom na uvjete i način dodjele koncesija, podizanje razine učinkovitosti i ekonomičnosti sustava javnog obalnog linijskog pomorskog prometa uz istovremeno podizanje kvalitete usluge prijevoza.
2.3 Na sustavan i cjeloviti način riješiti će se i objediniti prava na povlastice u linijskom obalnom pomorskom prometu.


Posebni specifični ciljevi

2.1.1. Otkloniti iz važećeg Zakona neusklađenost sa Uredbom Vijeća br 3577/92 o primjeni načela slobodne pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža) a koje se odnose na odredbe Uredbe vezano na državnu pripadnost broda u linijskom obalnom pomorskom prijevozu, pri čemu će se rokovi primjene odredaba toga dijela Zakona uskladiti sa Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji od 09. prosinca 2011. godine, a kojim su definirana prijelazna razdoblja.
Nadalje, Uredba predviđa da u slučaju broda koji obavlja obalnu kabotažu propise donosi država članica čiju zastavu brod vije, osim za brodove ispod 650GT kada takve propise donosi država u kojoj se obavlja kabotaža.
Propise u svezi posade broda koji obavlja otočnu kabotažu donosi država članica u kojoj se obavlja kabotaža, a Zakonom će se predvidjeti donošenje posebnog propisa kojim će se urediti pitanje brodova koji obavljaju kabotažu.
U odnosu na primjenu Uredbe Vijeća br. 1177/2010 u svezi prava putnika u pomorskom prometu Zakonom će se propisati nadležnost Agencije za obalni linijski pomorski promet kao nadležnog regulatornog tijela koje je odgovorno za veću zaštitu i prava putnika prilikom prijevoza morem, a sve u cilju osiguranja iste razine sigurnosti i zaštite putnika sa drugim modelima prijevoza.

2.2.1. U postupku izmjene Zakona razmotriti će se načini utvrđivanja cijena prijevoznih usluga, načini utvrđivanja redova plovidbe, utvrđivanja državnih linija, pitanja obveze osiguranja zamjenskog broda  kao i redefiniranje odredbi o povremenom prijevozu.

2.3.1. Zakonom će se objediniti i na sustavan način riješiti  povlastice u linijskom obalnom pomorskom prijevozu s obzirom da ovu materiju u sadašnjim uvjetima regulira veći broj propisa koji međusobno nisu usklađeni te će stvoriti i uvjeti za cjelovitu informatizaciju sustava linijskog pomorskog prijevoza. Posebno se uređuje sustav povlastica za otočno stanovništvo, te druge posebno osjetljive kategorije osoba (invalidi, djeca, starije osobe, đaci, studenti, branitelji) čime se osigurava zaštita ovih skupina stanovništva i jamči zaštita njihovog ustavnog prava na slobodu kretanja.


3. Moguće opcije – Identifikacija opcija

Opcija 1 – Ne poduzimati ništa
Opcija 2 – Normativno rješenje


Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture ima obvezu uskladiti Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09 i 18/11) s pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na osiguranje primjene Uredbe Vijeća 3577/92 o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža), Uredbe Vijeća br. 1177/2010 u svezi prava putnika u pomorskom prometu,  kao i podizanje razine učinkovitosti i ekonomičnosti  sustava koncesioniranja linija,  te ukupnog subvencioniranja iz Državnog proračuna Republike Hrvatske namijenjeno nadoknađivanju razlike između ostvarenog prihoda i stvarnih rashoda u linijskom obalnom putničkom pomorskom prometu, cjelovito i sustavno rješavanje pitanje povlastica u linijskom putničkom pomorskom prijevozu.


4. Usporedba i analiza opcija

Opcije koje se         Troškovi/nedostaci                            Koristi i prednosti           
Razmatraju            ekonomski/socijalni            ekonomske/socijalne i ekološke


Opcija 1 - ne činiti ništa / značilo bi izložiti se tužbi Europske komisije protiv RH
Opcija 2 – normativno rješenje / donošenje  novog propisa / omogućava se otvaranje tržišta linijskog putničkog prijevoza na razini Europske unije, a  sukladno prijelaznim razdobljima kako su utvrđena Prilogom V Akta o pristupanju, popis iz članka 18. Akta o pristupanju: prijelazne mjere, a ista su sadržana Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji koji je potpisan 09. prosinca 2011. godine.

Poboljšati će se sustav javnog obalnog linijskog pomorskog prometa s osnova koncesioniranja linija na način da će se pored ostalog, proširiti uvjeti za podnošenje ponuda za dobivanje koncesija s mogućnošću sudjelovanja brodova u gradnji.

Na sustavan način uređuje se sustav povlastica za otočno stanovništvo te druge osjetljive kategorije osoba čime se osigurava zaštita ovih skupina stanovništva i jamči zaštita njihovog ustavnog prava na slobodu kretanja. Istovremeno Zakonom se osigurava jedna od temeljnih pretpostavki za održivi razvoj otoka. Stvoriti će se uvjeti za cjelovitu informatizaciju sustava linijskog pomorskog prijevoza.

Temeljem Zakona se donosi propis kojim će se urediti uvjeti koje mora zadovoljavati brod i brodar za održavanje linije te kojima će se osigurati primjena najviših primjenjivih standarda za zaštitu okoliša. Potaknuti će se korištenje alternativnih pogonskih goriva radi smanjenja emisija stakleničkih plinova.


5. Konzultacije

Provedene s nadležnom Agencijom za obalni linijski pomorski promet te s brodarskim društvima koji obavljaju javni obalni linijski pomorski promet.
U pripremi propisa sudjeluju predstavnici nadležnih tijela i institucija kroz Radnu skupinu. Razmotreni i usuglašeni prijedlozi i primjedbe od strane nadležnih tijela i brodara biti će ugrađeni u sadržaj Nacrta prijedloga Zakona koji će se objaviti na web stranici Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture čime će se omogućiti javna rasprava zainteresirane javnosti.


6. Praćenje i evaluacija

Pregled i procjena ostvarenja ciljeva temeljem normativnog rješenja provoditi će se periodično.


7. Preporučena opcija

U identifikaciji opcija nema mogućnosti razmatranja više opcija za rješavanje problema u javnom obalnom linijskom pomorskom prometu.

Problem se jedino može riješiti normativnim rješenjem kroz Izmjene i dopune važećeg Zakona na način da se isti uskladi sa pravnom stečevinom EU u dijelu koji se odnosi na osiguranje primjene Uredbe Vijeća 3577/92 o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža) i Uredbe Vijeća br. 1177/2010 u svezi prava putnika u pomorskom prometu kao i kroz poboljšanja u dijelu koja se odnose na koncesioniranje linija i prava na povlastice u javnom obalnom linijskom pomorskom prijevozu.

Teze o sadržaju propisa:

1. Zakon se usklađuje sa pravnom stečevinom Europske unije u dijelu koji se odnosi na osiguranje primjene Uredbe Vijeća br 3577/92 od 07. prosinca 1992. o primjeni načela slobode pružanja usluga u pomorskom prijevozu unutar država članica (pomorska kabotaža) i Uredbe br. 1177/2010 od 24. studenog 2010. godine u svezi prava putnika u pomorskom prometu.
2. Zakonom će se poboljšati sustav koncesioniranja  (uvjeti, načini i nadležnost za dodjelu koncesija te proširenje uvjeta za podnošenje ponuda za dobivanje koncesija s mogućnošću sudjelovanja brodova u gradnji).
3. Zakonom će se redefinirati odredbe o povremenom prijevozu, načinu usklađivanja redova plovidbe, utvrđivanju cijena prijevoza, utvrđivanju državnih linija, pitanju obveze osiguranja zamjenskog broda.
4. Zakonom će se cjelovito i na sustavan način riješiti povlastice u linijskom obalnom pomorskom prijevozu te stvoriti pravni temelj za informatizaciju linijskog obalnog pomorskog prijevoza. Posebno će se urediti sustav povlastica za otočno stanovništvo, te druge posebno osjetljive kategorije osoba.


Zagreb, 8. veljače 2013.