OBRAZLOŽENJE - Nacrta Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu

1. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavna osnova za donošenje Zakona sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 85/2010 - pročišćeni tekst i 5/2014 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).


2. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI

a) Ocjena stanja
Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 75/2013) sadrži odredbe o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika i vozača u cestovnom prijevozu, vremenu vožnje, stankama i razdobljima odmora vozača koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika, uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (tahografi), uvjetima i postupcima kontrole, nadležnostima tijela i njihovim ovlastima, službenim evidencijama, te prekršajne odredbe.

Zakonom koji je na snazi određuju se i uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za ishođenje dozvole za obavljanje provjere i pregleda, ugradnje i ispitivanja te popravak i demontažu tahografa, kao i postupak odabira pravne osobe koja je dobila javnu ovlast izdavanja kartica, a to je Agencija za komercijalnu djelatnost d.o.o..

Ujedno Zakonom, u vrijeme kada je donesen, postignuto je poboljšanje uvjeta rada vozača i drugih mobilnih radnika koji obavljaju cestovni prijevoz tereta i putnika te je uvedena kontrola njihovog rada, radi sigurnosti u cestovnom prometu kroz korištenje analognih i digitalnih tahografa u tijeku upravljanja motornim vozilom i rada vozača. Međutim, Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu potrebno je izmijeniti i dopuniti radi daljnjeg usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije.

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu će se pojedine odredbe važećeg Zakona, uskladiti s odredbama Uredbe (EZ) 561/2006 i Uredbe (EU) br. 165/2014.  te  Direktive 2002/157/EZ i Direktive 2006/22/EZ.

Već spomenuta Uredba (EZ) br. 561/2006 daje preporuku da države članice mogu utvrditi pravila za vozila koja se koriste u prijevozu putnika na redovitim linijama do 50 kilometara, stoga se ovim prijedlogom Zakona  uređuje radno vrijeme, stanke i odmori vozača vozila koja se koriste za prijevoz putnika na linijama do 50 kilometara.

Donošenjem ovoga Zakona otklonit će se u pojedinim odredbama sada važećeg Zakona nomotehničke  pogreške.

b) Osnovna pitanja koja se trebaju urediti ovim Zakonom
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu i obveznim odmorima mobilnih radnika, te uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu, uređuju se sljedeća osnovna pitanja:                    
- Opće odredbe – instrumenti usklađivanja
- Radno vrijeme – stanka mobilnih radnika
- Radno vrijeme, stanke i odmori vozača vozila koja se koriste za prijevoz putnika na linijama do 50 kilometara dužine
- Prekršajne odredbe

c) Posljedice koje će proisteći donošenjem ovoga Zakona
- Donošenjem ovoga Zakona postiže se puna harmonizacija s pravnom stečevinom Europske unije u području socijalnih uvjeta, osobito zaštita mobilnih radnika u cestovnom prijevozu, na način da se jasno utvrđuju pravila o radnom vremenu, odmorima i trajanju radnog tjedna.
- Donošenjem ovoga Zakona utvrđuju se pravila za vozače vozila koja se koriste za  prijevoz putnika na linijama do 50 kilometara dužine i time osigurava odgovarajuća zaštita s obzirom na dopušteno radno vrijeme, obvezne stanke i razdoblja odmora, a što do sada nije bilo riješeno.
- Predloženim Zakonom uređuju se i prekršajne odredbe sukladno odredbama Uredbe (EZ) br. 561/2006 i Uredba (EU) br. 165/2014.  


3. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske.


4. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Sukladno članku 206. Poslovnika Hrvatskog sabora (Narodne novine, broj 81/2013) predlaže se donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu po hitnom postupku budući da se isti Zakon donosi radi usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom  Europske unije.