Projekt obnove i modernizacije ribolovne flote

Projektom obnove i modernizacije ribolovne flote stvaraju se uvjeti ne samo za modernizaciju ribolovne flote, već po prvi puta nakon 20 godina, za izgradnju novih 50 ribarskih brodova.

Predloženi model financiranja oslanja se na poticajna državna sredstva (30%) koja su osigurana državnim proračunom na pozicijama 3 nadležna ministarstva (po 10%) – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva; na vlastita sredstva naručitelja (10%) i na kreditna zaduženja (60%) kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj i/ili poslovnih banaka.

Kredit ugovara naručitelj-ribar s bankom i taj se kredit plasira brodogradilištu uz upis hipoteke na brod. Uvjeti kreditiranja su: rok otplate od 15 godina, uz poček od 2 godine, a kamatna stopa primjerena izvozno orijentiranim ulaganjima. Procjenjuje se da će ukupna ulaganja u obnovu i modernizaciju ribarske flote iznositi oko 45 milijuna eura.

Predviđena je gradnja 2 tipa ribarskih brodova - plivaričara: jedan manji (duljine oko 25 m) namijenjen ulovu sitne plave ribe u Jadranu i drugi, veći (duljine oko 34 m) namijenjen ulovu sitne i krupne plave ribe u Jadranu i krupne plave ribe u Mediteranu. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture financiralo je u cijelosti projektnu i tehničku dokumentaciju za gradnju oba tipa broda. Planira se da će ovim modelom financiranja biti obuhvaćena gradnja ukupno 50-tak brodova, kako spomenutih tipova plivaričara tako i drugih tipova malih ribarskih brodova. Naručitelji-ribari će odabrati vrstu broda i brodograditelja.

Da će ulaganja u obnovu flote biti rentabilna pokazuju izračuni godišnje zarade (dobiti) po pojedinoj vrsti broda. Procijenjene zarade kreću se od 46.700 do 344.500 kuna, ovisno o vrsti i dužini broda. Vrlo transparentne i detaljne kriterije i potrebne uvjete za pristup financiranju novih i modernizaciju postojećih plovila, u okviru ovog modela, razradilo je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. To je Ministarstvo nositelj provedbe i tehničke realizacije javnog natječaja za podnošenje zahtjeva za financiranje. HBOR je nositelj programa kreditiranja obnove i modernizacije ribarske flote koji će se temeljiti na investicijskom projektu, ocjeni njegove tržišno-ekonomske opravdanosti i kreditne sposobnosti investitora.

Ciljevi projekta:

  • poboljšanje uvjeta rada i sigurnosti plovidbe na ribarskim brodovima
  • unapređenje kvalitete ribolova, primjenom novih tehnologija
  • povećanje konkurentnosti naših ribara prema drugima na Jadranu
  • preusmjeravanje ribolovnog pritiska s unutrašnjeg na vanjsko ribolovno more
  • povećanje korištenja biozaliha sitne plave ribe u Jadranu, razmjerno potencijalno velikim tržišnim potrebama
  • dovršenje procesa obnove ribarske flote prije ulaska RH u EU jer je politika EZ krajnje restriktivna prema ulaganjima u izgradnju novih plovila
  • zapošljavanje manjih priobalnih i otočnih brodogradilišta, proizvođača domaće opreme i drugih pratećih djelatnosti