Vlada RH: Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – "otok Sv. Katarina – Monumenti"

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) "Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina" na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan i 2) "Luka 2" na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – "otok Sv. Katarina – Monumenti", u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja.
 
Odlukom se do 31. prosinca 2022. godine produžuje rok za ishođenje uporabne dozvole za 138 vezova u moru u dijelu luke posebne namjene – luke nautičkog turizma Sv. Katarina, dok se rok za izgradnju 262 veza u moru i 42 veza na kopnu produljuje do 31.  siječnja 2022. godine.
 
Naime, Zahtjev za izmjenom lokacijske dozvole Ovlaštenik koncesije podnio je zbog nedostatka interesa za većim vezovima uslijed situacije uzrokovane pandemijom bolesti Covid-19.  Pritom Ovlaštenik koncesije zadržava broj vezova, ali sa drugačijom veličinom.
 
Do 31. prosinca 2023. godine produžuje se i rok za izgradnju te predaju uporabne dozvole za pomorsko dobro izvan lučkog područja budući da je građevinsku dozvolu za izgradnju hotela Ovlaštenik koncesije uspio ishoditi u ožujku 2021. godine. 
 
Koncesijsko područje pritom ostaje u cijelosti nepromijenjeno,  kako bi se pri normalizaciji tržišta moglo pristupiti realizaciji investicije planiranog projekta.

Pisane vijesti