Vlada RH: Odluka o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinice

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjeni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu posebne upotrebe luke posebne namjene – industrijske luke Stinica.

Postojeća Odluka mijenja se na način da se ovlašteniku koncesije, trgovačkom društvu Plovput d.o.o., produžuje rok za realizaciju investicije (u iznosu od 6.604.575,00 kuna), za četiri godine, odnosno sa osam na dvanaest godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Naime, koncesionar nije bio u mogućnosti ishoditi lokacijsku dozvolu za izvršenje planiranih radova, iako je istu pravovremeno zatražio od Grada Splita.

Pisane vijesti