Javna nabava poštanskih usluga

Slika arhiva/postanski-promet.jpg
Potaknuti upitima naručitelja poštanskih usluga, koji su obveznici javne nabave, a kako bi se uklonile moguće dvojbe ili pogrešna tumačenja u primjeni postupaka javne nabave poštanskih usluga, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture u suglasnosti s Ministarstvom gospodarstva objavljuje sljedeće mišljenje:

Republika Hrvatska prepoznala je važnost razvoja tržišta poštanskih usluga i donijela novi Zakon o poštanskim uslugama ("Narodne novine", br. 144/12.) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine. Ovaj Zakon ukinuo je dosad zajamčena isključiva prava javnog poštanskog operatora HP – Hrvatske pošte d.d. te stvorio pretpostavke za osiguranje zadovoljavajuće razine univerzalne usluge za sve korisnike usluga i uspostavu usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta.

Liberalizacija tržišta poštanskih usluga za obveznike primjene Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/11.) obuhvaća i obvezu provođenja postupka javne nabave poštanskih usluga koji omogućuje adekvatno tržišno natjecanje.

Zbog toga se ukazala potreba za stručnim mišljenjem koje je izrađeno u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, nadležnim za sustav javne nabave, kako ne bi došlo do različitih ili oprečnih tumačenja u primjeni Zakona o javnoj nabavi.

Zakonom o javnoj nabavi propisano je da naručitelji smiju koristiti pregovarački postupak bez prethodne objave samo ako su ispunjeni posebni slučajevi i okolnosti navedene u člancima 26., 27. i 28. toga Zakona.

Odredbe ranije važećeg Zakona o poštanskim uslugama ("Narodne novine", br. 88/09. i 61/11.) davale su naručiteljima zakonsko utemeljenje za primjenu pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave, budući da je zbog razloga povezanih sa zaštitom isključivih prava ugovor mogao izvršiti samo određeni gospodarski subjekt kojemu je taj Zakon pridržao isključivo pravo na obavljanje rezerviranih usluga do 31. prosinca 2012. godine.

Stupanjem na snagu novoga Zakona o poštanskim uslugama prestali su postojati takvi razlozi. Stoga u kontekstu pravilne primjene Zakona o javnoj nabavi na nabavu poštanskih usluga više ne postoji pravna osnova za odabir pregovaračkog postupka bez prethodne objave pozivom na taj razlog, a što naručitelji moraju uzeti u obzir prilikom odabira postupka javne nabave koji će primijeniti.

Naručitelji u postupcima javne nabave trebaju predmet nabave definirati kao "poštanske usluge", pa opis predmeta nabave svakako treba biti jasan, potpun i nedvojben te usklađen s jednom od definicija iz Zakona o poštanskim uslugama, kako bi ponuditelji jasno znali radi li se o univerzalnoj usluzi, zamjenskim poštanskim uslugama ili ostalim poštanskim uslugama.

Iako se naručitelji ne moraju striktno držati terminologije iz Zakona o poštanskim uslugama, opis predmeta nabave trebao bi sadržavati dovoljno elemenata kako bi svaki ponuditelj znao o kojoj se usluzi radi, odnosno koji su uvjeti od značenja za naručitelja poštanskih usluga (frekvencija dostave, područja dostave, rokovi uručenja, kakvoća usluga, mjesto preuzimanja pošiljaka od strane primatelja i/ili pošiljatelja i sl.).