Vlada RH: Usvojeno Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2019. godinu

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo za 2019. godinu.

Naime, Agencija je i tijekom protekle godine obavljala poslove vezane za sigurnost i zaštitu civilnog zračnog prometa, a osobito nadzor (inspekciju), certifikaciju i licenciranje zrakoplovnih subjekata u cilju kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za obavljanje zračnog prijevoza i drugih djelatnosti u zračnom prometu.

Ukupno je izvršeno 636 nadzora sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa (478 planiranih nadzora i 158 neplaniranih nadzora), uz 95-postotnu realizaciju u odnosu na planirani broj nadzora.

Sukladno potrebama i zahtjevima stranaka, nastavljena je certifikacija zrakoplovnih subjekata i licenciranje zrakoplovnog osoblja, dok je zbog sve veće potrebe i globalnog značaja Agencija  provodila i posebne aktivnosti u području zaštite civilnog zračnog prometa.

Agencija je u 2019. godini nastavila provoditi aktivnosti vezane uz upravljanje sigurnosnim rizicima u skladu s nacionalnim i međunarodnim zahtjevima, a koji za cilj imaju kontinuirano povećanje razine sigurnosti zračnog prometa.

Sukladno nadležnosti, praćena je i provedba velikih infrastrukturnih projekata (aerodromi), kako sa sigurnosnog, tako i sa zaštitnog aspekta.

Vijesti iz medija