Vlada RH: Odluka o izmjenama Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku „Kornati“

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o izmjenama Odluke o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra u svrhu postavljanja i upotrebe sidrenog sustava u Nacionalnom parku „Kornati“.

Ovom se Odlukom ovlašteniku koncesije, Javnoj ustanovi Nacionalni park Kornati, produžuje rok za postavljanje sidrenog sustava za šest godina računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji, dok se iznos koncesijske naknade smanjuje sa 0,13 EUR/m² na 0,07 EUR/m² zauzete površine pomorskog dobra (na cca 29.075,12 EUR godišnje).

Ovlaštenik koncesije je dužan u roku od 90 dana od dana objave Odluke u „Narodnim novinama“ namiriti ukupan iznos dospjele, a nepodmirene naknade za koncesiju, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom (sa stanjem na dan donošenja iste).

Također, dužan je izraditi dinamički plan dovršetka projekta postavljanja ekoloških sidrišta koji će biti sastavni dio dodatka br. 1 Ugovora o koncesiji.

Razlozi za donošenje ove Odluke prvenstveno su vezani uz nemogućnost postavljanja i stavljanja u funkciju sidrenog sustava, budući da je ovlaštenik koncesije izgubio planirani izvor financiranja u okviru projekta „REDIVIVA KURNATA – Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati“. Ugovor je raskinut kao posljedica Covid-19 krize, a koja je rezultirala značajnim smanjenjem izvornih prihoda ovlaštenika koncesije koji slijedom toga nije bio u mogućnosti podmiriti koncesijsku naknadu.

Pisane vijesti