Sabor: Potpora izmjenama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama

Slika /arhiva/hrv-sabor.jpg

Vladin prijedlog izmjena Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, koji predviđa da svaka županijska luka ubuduće mora osigurati poseban dio za ribarske, kao i druge brodove koji obavljaju neku gospodarsku djelatnost, dobio je danas potporu saborskih klubova.

Izmjenama se definira da u lučku opremu spadaju i dizalice koje ubuduće više ne bi bile pomorsko dobro, ali se propisuje i da ono što se već smatra pomorskim dobrom u lukama, pa i postojeće dizalice, i dalje ostaje pomorsko dobro u vlasništvu države, koja bi svoja upravljačka prava prenijela na lučke uprave te ovlaštenike koncesija.

Propisuje se i da se koncesija ne može dati fizičkoj ili pravnoj osobi koja je gospodarski koristila pomorsko dobro bez pravne osnove, ili je uzrokovala štetu, ako prethodno ne plati naknadu te štete - visina te naknadne ne bi smjela biti manja od naknade za koncesiju.

Antun Peruško (SDP) založio se da se Zakonom uvede obveza prikupljanja otpada u lukama, te da se luke koje služe isključivo za lučki promet oslobodi plaćanja komunalne naknade jedinicama lokalne samouprave.

Potporu zastupnika u kratkoj je raspravi dobio i Vladin prijedlog izmjena Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, prema kojemu bi se državi produljio rok za uknjižbu prava vlasništva - umjesto do 1. siječnja 2007. do 1. siječnja 2010. godine. Uknjižba se odnosi na javna i opća dobra od strateškog nacionalnog značaja, kao što su obala, otoci, vode, nacionalni i parkovi prirode, šume, poljoprivredno zemljište. Izmjene predviđaju i da za izgradnju prilaza zgradama za potrebe osoba s invaliditetom više ne treba suglasnost vlasnika stanova. (Hina)Pisane vijesti