Pokrenut postupak za uklanjanje kamp prikolica s područja bivšeg autokampa Preluk, u Rijeci

Slika /slike/foto 10_20/Preluk1_11.jpg
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 7. listopada 2020. godine objavilo je Zaključak o pokretanju postupka u predmetu bivšeg autokampa Preluk, u Rijeci, kojim poziva nepoznate korisnike tog dijela pomorskog dobra da se jave Ministarstvu, kako bi podnijeli zahtjev za dobrovoljnim uklanjanjem ukupno 29 kamp prikolica, 2 kontejnera i 2 kioska, koje su tamo smjestili bez valjane pravne osnove, propisane Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture ovom javnom objavom poziva sve nepoznate korisnike s dokazom o vlasništvu ili drugim pravom nad kamp prikolicama i ostalim pokretninama, da se jave u roku 30 dana od objave ovoga Zaključka, sa zahtjevom za dobrovoljnim uklanjanjem i odvozom predmetnih pokretnina. Ukoliko se nepoznati korisnici ne jave u propisanom u roku i ne podnesu odgovarajući zahtjev, Ministarstvo će po službenoj dužnosti odrediti privremenog zastupnika, sukladno članku 34. Zakona o upravnom postupku.

Informacije o ovoj javnoj objavi dostupne su i na mrežnoj stranici Narodnih novina, u oglasnome dijelu pod brojem 108/20.

Pisane vijesti