Državna tajnica Nikolina Brnjac sa županima Varaždinske, Međimurske i Krapinsko - zagorske županije održala radni sastanak o realizaciji infrastrutkurnih projekata

Slika /arhiva/nsl dtNB-3ZUP 18-8_17.jpg
U okviru radnog sasatanka na temu realizacije projekta u sklopu regionalne poveznice na trasi željezničkih kolosjeka 'Lepoglava - Krapinska pruga', državna tajnica za promet Nikolina Brnjac sa suradnicima iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture susrela se sa županima Varaždinske, Međimurske i Krapinsko - zagorske županije, Radimirom Čačićem, Matijom Posavcem i Željkom Kolarom.
 
Državna tajnica izrazila je zadovoljstvo inicijativom tri županije za sastankom u resornom Ministarstvu te je sudionicima predstavila nastojanja Ministarstva na realizaciji Projekta regionalnog prometnog povezivanja tri županije na željezničkoj trasi koja je približno duga 14 km, a investicija se procjenjuje na oko 80 milijuna eura, što uključuje i unaprijeđenje postojeće željezničke i cestovne infrastrukture.

Prijedlog tri županije da se krene u pripremu idejnog projekta za navedenu dionicu pruge korespondira sa pripremom Masterplana Zagrebačke i Krapinsko Zagorske županije slijedom čega je potrebno krenuti s pripremom infrastrukturnih projekata na dionici od Zaboka do Krapine, što je dio dionice prema Varaždinskoj županiji, rekla je državna tajnica Brnjac.

"Vlada je javno iskazala spremnost za uključenje i punu potporu ovakvim projektima, a uz to imamo podrušku za realizaciju ovakvih projekata i iz Europske unije, gdje su svakako dobrodošle inicijative koje za cilj imaju podržati realizaciju projekata u području željezničke infrastrukture. Nacionalni program željezničke infrastrukture koji je ranijih godina pripremilo ovo Ministarstvo, nakon detaljne analize te u skladu sa evidentiranim potrebama svakako ide u reviziju cijelokupnog programa i svih projekata, nakon čega će taj Program definirati sva daljnja ulaganja u željeznicama te poslužit kao temeljni dokument za upravitelja infrastrukture.". - rekla je državna tajnica Brnjac.

U nastavku sastanka varaždinski župan, Radimir Čačić predstavio je službeni stav Varaždinke županije u pogledu Projekta regionalne poveznice na željezničkoj pruzi između Lepoglave i Krapinske pruge.
"Ova investicija omogućila bi pristup od 60 minuta do Zagreba kao glavnog središta. Potrebno je definirati daljnje aktivnosti na projektu, potrebne korake, rokove, zadužene ljude, potrebne studije. Varaždinska županija u potpunosti će biti spremna uključiti se u sve programske aktivnosti koje će prethoditi izdradi Projekta, a potom i kroz realizaciju istoga. Od iznimne je važnosti za realizaciju Projekta postignuto suglasje svih uključenih subjekata.". istaknuo je župan Čačić u svom obraćanju.

Međimurski župan, Matija Posavec posebno je istaknuo na potrebu definiranja rokova kako bi se osigurala ne samo pravodobna priprema, već i pokretanje svih projekata u željezničkom i cestvonom sektoru, a koji su uključeni u glavni Projekt, a pritom je istaknuo da postoji i alternativni pravac preko Lepoglave prema Mađarskoj, na kojemu trenutno nedostaje elektrifikacija te dionice pruge. "Između ostalog, držim potrebnim napomenuti da je potrebno razmišljati i o paralelnom alternativnom koridoru glavnom mediteranskom koridoru, a to je upravo poveznica prema Europi preko triju sjevernih županija RH i na tom tragu pozdravljam činjenicu koju je istaknula državna tajnica Brnjac, da su u tom cilju tijekom posljednja tri mjeseca intenzivno pokrenuti razgovori sa Republikom Mađarskom, o mogućnostima realizacije ovih projekata.". - reako je međimurski župan Posavec, koji je naveo i aktualni problem cestovno - željezničkih prijevoza, o čemu je izrađena Studija koja definira na koji način bi se moglo sufinancirati sanacija, izgradnja, modernizacija tih prijelaza.

Krapinsko - zagorski župan, Željko Kolar istaknuo je problem realizacije brze ceste Krapina - Varaždin te je naveo da u tom smislu postoje tri opcije koje se procjenjuju izvedivima, no potrebno je donijeti odluku za izbor najboljeg modela.
"Također u ovom trenutku je u pripremi brza cesta prema Mariji Bistrici - svetištu u koji dolazi preko milijun putnika nedostaje još 3 km do Marije Bistrice te ističu i problem gotovih željezničko - cestovnih prijelaza koji su gotovi u smislu rekonstrukcije no nisu još pušteni u promet.". - rekao je župan Kolar.

Državna tajnica Brnjac zaključno je istaknula kako je pokrenuta tjedna koordinacija između upravitelja infrastrukture te je predložila kao najdinamičniji i najkonkretniji način komunikacije da tri Županije sastave popis svih projekata koji ovise ili su u realciji sa glavnim Projektom, a koje bi htjeli kandidirati prema EU fondovima i ostalim izvorima sufinanciranja. U tom smislu državna tajnica Brnjac spomenula je primjer iz Međimurske županije: "Potrebno je posebnu pažnju posvetiti i mogućem novom mostu preko rijeke Drave, a još jedan od projekata je i predložena obilaznica Murskog Središća, za realizaciju koje je prvenstveno potrebno istražiti mogućnosti sufinanciranja, kako bi se izmjestio teretni cestovni promet iz središta tog mjesta, a na korist stanovništva koje trpi značajan negaitvan utjecaj svakodnevne prometne preopterećenosti na glanvnoj mjesnoj prometnici.". - rekla je državna tajnica Brnjac te je pozvala uvažene Župane da se nakon radnog sastanka iz njihovih nadležnosti prema resrornom Ministarastvu upute pisani prijedlozi.

Radni sastanak državna tajnica Brnjac u društvu triju župana, Čačića, Posavca i Kolara zaključila je konstatacijom da su se tri hrvatske najsjevernije županije složile da će sastaviti tim ljudi koji će dalje raditi u suradnji s resornim Ministarstvom u cilju pripreme i provedbe svih projekata koji će se dogovoriti za realizaciju.


Najave