Vlada RH: Usvojena Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela autoceste A3

Slika /arhiva/nsl VRH-IZ 13-9_18.JPG
Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi dijela autoceste A3 u k.o. Sesvetski Kraljevec.

Naime, sukladno članku 5. stavku 2. Zakona o cestama (NN, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi javnoj cesti ili njezinom dijelu na prijedlog Ministarstva mora, prometa i infrastrukture donosi Vlada Republike Hrvatske.

Hrvatske autoceste d.o.o., kao upravitelj ceste, uputile su resornom Ministarstvu prijedlog za ukidanje statusa javnog dobra u općoj uporabi na nekretninama koje se nalaze u blizini autoceste A3, k.č.br. 8796/6, površine 14 m² i k.č.br. 8797/5, površine 8 m²,  zk.ul.br. 8512, u k.o. Sesvetski Kraljevec.

S obzirom da je Ministarstvo  utvrdilo da predmetne čestice u naravi ne predstavljaju javnu cestu – autocestu na istima se radi rješavanja imovinskopravnih odnosa ukida status javnog dobra u općoj uporabi dijela javne ceste.

Istaknimo kako će se predmetne čestice sukladno članku 29. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18) staviti na raspolaganje jedinicama lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu.

Najave