Uočavanje onečišćenja s plovila u unutarnjoj plovidbi


ŠTO AKO BRODAR ILI GRAĐANIN EU UOČI ONEČIŠĆENJE SA PLOVILA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI NASTALO UNUTAR GRANICA REPUBLIKE HRVATSKE S MOGUĆIM PREKOGRANIČNIM POSLJEDICAMA
 
ZAKONSKA OSNOVA I PROTOKOLI ZA ZAŠTITU OD ONEČIŠĆENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ
1. Zakon o vodama (NN 66/19), od čl. 81 do 85.
Postupanje u slučajevima izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda provodi se sukladno Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda i nižim planovima mjera donesenim na osnovi tog plana.
navedenim je jasno navedeno koje se mjere i postupci provode u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda
2. Državni plan mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11)
3. Plan zaštite i spašavanja na području Republike Hrvatske (NN 96/10)
4. Zakon o potvrđivanju Protokola o sprječavanju onečišćenja voda uslijed plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (NN 1/2010 – Međunarodni ugovori)
 
PROCEDURA DJELOVANJA U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA VODA SA PLOVILA.
Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14, 118/18) čl. 12., st. 1. propisano je sljedeće: “Zabranjeno je s plovila odbacivati, izbacivati, izlijevati ili ispuštati otpad, predmete ili tvari koje mogu ugroziti sigurnost plovidbe, živote i zdravlje ljudi ili onečistiti okoliš.“
Protokol djelovanja za područje unutarnje plovidbe za slučaj kada je onečišćenje nastalo unutar granica Republike Hrvatske s mogućim prekograničnim posljedicama je sljedeći i sukladan je sa procedurama opisanim u Državnom planu mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11):
- Brodar u što kraćem roku obavješćuje Lučku kapetaniju o onečišćenju koje je uočeno ili uzrokovano na sljedeće kontakte:
 
Lučka kapetanije / odjel riječnog prometa 00 - 24 / kontakt tel/e-mail:
Vukovar / tel. 032 441 538 / kapetanija.vukovar@mmpi.hr;
Osijek Tel. 031 250 240 kapetanija.osijek@mmpi.hr;
Slavonski Brod tel.035 446 655 kapetanija.slavonskibrod@mmpi.hr;
Sisak tel. 044 526 711 kapetanija.sisak@mmpi.hr.
 
- Nadležna lučka kapetanija ili građanin EU koji je uočio ili uzrokovao onečišćenje obavješćuje Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite na br. tel. 112
- nadležna Lučka kapetanija odlazi na uviđaj mjesta onečišćenja,
- Ministarstvo unutarnjih poslova – Ravnateljstvo civilne zaštite obavješćuje Glavne međunarodne centre za uzbunjivanje (eng. PIAC - Principal International Alert Centre) susjednih država, korištenjem Dunavskog sustava žurnog uzbunjivanja (eng. AEWS – Accident Emergency Warning System)
- osigurava se zajedničko postupanje Hrvatskih voda (kao Ekspertne jedinice) i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (Uprave vodnog gospodarstva i zaštite mora), odnosno Državnog inspektorata (Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor) kao Jedinica za donošenje odluka o poduzimanju daljnjih mjera, te odlučivanje o potrebi pozivanja drugih institucija uključenih u funkcijske jedinice Glavnog centra,
- procjenu i neposredni očevid onečišćenja koje obavljaju Hrvatske vode (Ekspertna jedinica) i Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor (Jedinica za donošenje odluka),
- Državni inspektorat, Sektor za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor utvrđuje stupanj ugroženosti voda i donosi rješenje sukladno člancima 218. Zakona o vodama (NN 66/19), koje ovisi o vrsti, intenzitetu i mjestu onečišćenja,
- poduzimaju se mjere utvrđene rješenjem Državnog inspektorata, Sektora za nadzor zaštite okoliša, zaštite prirode i vodopravni nadzor i prema operativnom planu sanacije,
- po potrebi, Hrvatske vode angažiraju ovlaštene laboratorije,
- po potrebi, Hrvatske vode za poslove sanacije angažiraju stručno i tehnički osposobljene osobe,
- informira se javnost o poduzetim postupcima i mjerama,
- proglašavanje prestanka mjera po završetku sanacije.