OPERATIVNI PROGRAM PROMET 2007 – 2013

 
 
Operativni program Promet (OPP) programski je dokument koji definira i usmjerava korištenje fondova Europske unije za razvoj prometne infrastrukture u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2007. do 2013. godine. Opći strateški cilj razvoj je modernih prometnih mreža i povećanje dostupnosti regija, poticanje bolje integracije hrvatskih prometnih mreža unutar europske prometne mreže poboljšanjem prometne infrastrukture u željezničkom i riječnom sektoru kroz razvoj prometnih mreža na TEN-T koridorima, ali i kroz poboljšanje regionalnih veza. Jedan od ciljeva je i poticanje uravnoteženog razvoja prometnih mreža provođenjem mjera koje osiguravaju jednak omjer ulaganja u cestovni i druge prometne sektore, posebice željeznički sektor.


Operativni program Promet provodi se kroz četiri prioritetne osi

Prioritetna os 1:
Modernizacija željezničkog sustava u Hrvatskoj i priprema projekata u prometnom sektoru. Cilj ove prioritetne osi je poboljšanje hrvatske željezničke mreže na TEN-T koridorima, regionalne i prigradske željezničke mreže te izrada potrebnih studija i priprema infrastrukturnih projekata za sljedeće programsko razdoblje. 
 
Prioritetna os 2:
Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj. Cilj joj je poboljšanje hrvatskog sustava unutarnjih plovnih putova stvaranjem uvjeta za sigurnu i pouzdanu unutarnju plovidbu te usklađivanje s minimalnim plovidbenim zahtjevima, te poboljšanje lučke infrastrukture.
 
Prioritetna 3:
Tehnička pomoć kojoj je cilj pomoći operativnoj strukturi u upravljanju Operativnim programom te jačanju kapaciteta upravljačkog tijela i drugih tijela uključenih u provedbu ovog operativnog programa i potencijalnih korisnika kao i priprema strateških dokumenata za područje prometa.

Prioritetna os 4:
Razvoj cesta i zračne luke koja za cilj ima prometna ulaganja u cestovni i zračni sektor gdje značajan doprinos može biti napravljen za regionalnu pristupačnost i povezanost; međunarodnu mobilnost i putovanja izvan i unutar Hrvatske, i konačno za projekte od regionalnog značaja koji imaju pozitivni utjecaj na gospodarski razvoj i održivost te zaštitu okoliša, krajolika i baštine Hrvatske.
 
Financijska alokacija za razdoblje 2007. – 2013.
 
U provedbi je za OP Promet 2007.-2013. predviđeno ukupno 278.803.890 eura, od čega će se 236.983.305 eura financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 41.820.585,00 eura iz nacionalnih sredstava.

U okviru prioritetnih osi predviđeno je:
 
Prioritetnoj osi 1 - Modernizacija željezničke infrastrukture i priprema projekata u sektoru prometa 260.746.446,00 eura

Prioritetnoj osi 2 - Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u RH: 9.250.000,00 eura

Prioritetnoj osi 3 - Tehnička pomoć 8.807.444,00 eura.

Prioritetnoj osi 4 - Razvoj cesta i zračne luke 108.834.440,00 eura.


Upravljačko tijelo odgovorno za provedbu OPP je Sektor za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, koje obavlja i funkcije posredničkog tijela razine 1 za sve četiri prioritetne osi, te funkcije posredničkog tijela razine 2 za Prioritetnu os 1 i 4.

Posredničko tijelo razine 2 za prioritetne osi 2 i 3 je Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Na razini operativne strukture rade se intenzivne pripreme za nadolazeće programsko razdoblje 2014. - 2020. godina, što na razini projekata znači da se pripremaju projekti svih prometnih sektora: željezničkog, cestovnog, pomorskog, riječnog i zračnog, ali se po prvi puta, sukladno strateškim ciljevima EU prometne politike, velika pažnja posvećuje razvojnim projektima iz segmenta gradsko-prigradskih, javnih i integriranih prometnih sustava.


PRILOG

PRIJAVA PROJEKATA U BAZU PODATAKA