E) Pomorska uprava

 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Rijeka za osnivanje Slobodne zone luke Rijeka (NN 119/23)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split (NN 43/23)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Splitsko - dalmatinske županije o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko - dalmatinske županije (NN 33/23)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 5/23)
 • PRAVILNIK - o službenoj odori državnih službenika lučkih kapetanija (NN 41/2017)
 • RJEŠENJE - o imenovanju predsjedavajućeg i članova Središnje koordinacije za nadzor i zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru (NN 39/2017)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Ploče (NN 31/17)
 • ODLUKA - o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Dubrovačko - neretvanske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Vela Luka za luke županijskog i lokalnog značaja (NN 15/17)
 • NAREDBA - o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije (NN 05/17)
 • ODLUKA - o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 114/15)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Dubrovnik (NN 108/15)
 • ODLUKA - o izmjeni Odluke o osnivanju Lučke uprave Zadar (NN 83/15)
 • UREDBA - o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo (NN 129/14)
 • ODLUKA - o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split (NN 114/14)
 • ODLUKA - o donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (NN 93/14)
 • ZAKON - o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti (NN 71/14)
 • ODLUKA - o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 14/14)
 • ODLUKA - o dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave Rijeka (NN 121/12)
 • PRAVILNIK - o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora (NN 112/05)
 • PRAVILNIK - o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti (NN 162/98)
 • ZAKON - o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/98NN 163/03)
 • PRAVILNIK - o pomorskim knjižicama odobrenjima za ukrcaj i nadležnosti lučkih kapetanija za izdavanje (NN 4/98 i 103/98)
 • ZAKON - o lučkim kapetanijama (NN 124/97)
 • ZAKON - o Plovputu (NN 73/97)
 • PRAVILNIK - o sadržaju, obrascima i načinu vođenja brodskih isprava i knjiga brodova trgovačke mornarice (NN 53/91)