Međunarodni propisi 2.5.

2.5. Posada broda

 • PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA S BRODOVA (NN 126/08)
 • Konvencija o standardima za obuku, izdavanje svjedodžaba i držanjem straže pomoraca STCW 1978., kako je izmijenjena i dopunjena, (NN-međunarodni ugovori 1/92)
 • Konvencija broj 8 MOR-a o naknadi za nezaposlenost u slučaju gubitka zbog brodoloma, 1920. (NN-međunarodni ugovori 2/94)
 • Konvencija broj 9 MOR-a o namještenju mornara, 1920 (NN-međunarodni ugovori 2/94)
 • Konvencija broj 22 MOR-a o ugorovu o najmu mornara, 1926 (NN-međunarodni ugovori 2/94)
 • Konvencija broj 23 MOR-a o repatriranju mornara, 1926 (NN-međunarodni ugovori 2/94)
 • Konvencija br. 53 MOR-a o minimumu stručne sposobnosti zapovjednika i časnika trgovačke mornarice, 1936 (NN-međunarodni ugovori 2/94, 8/03)
 • Konvija br. 56 MOR-a o boleničkom osigmoraca, 1936 (NN-međunarodni ugovori 2/94)
 • Konvencija br. 74 - ka o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti kvalificiranih mornara (NN-međunarodni ugovori 11/03)
 • Konvencija br. 69 - konvencija o svjedodžbama o stručnoj osposobljenosti brodskih kuhaa mornara (NN-međunarodni ugovori 1/03)
 • Konvencija br. 73 - konvencija o liječničkom pregledu pomoraca mornara (NN-međunarodni ugovori 11/03)
 • Konvencija br. 113 - konvencija o liječničkom pregldu ribara mornara (NN-međunarodni ugovori 11/03)
 • Konvencija br. 147