Održana simulacijsko - komunikacijska vježba traganja i spašavanja zrakoplova „ASAR 2024 – 1“

Koordinirana međuresorna simulacijsko - komunikacijska vježba traganja i spašavanja zrakoplova „ASAR 2024 - 1“, održana je u četvrtak na temu djelovanja sustava zrakoplovnog traganja i  spašavanja u slučaju zrakoplovne nesreće,  a u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite i Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru.

Simulacijsko - komunikacijska vježba na temu simuliranog zapaljenja i pada zrakoplova sa 80 ljudi jednim dijelom na kopno i dijelom u more, održana u području odgovornosti Republike Hrvatske uspješno je provedena, čime su ostvareni svi zadani ciljevi, od provjere komunikacijskih veza i usklađenosti djelovanja svih sudionika sustava traganja i spašavanja zrakoplova, preko sustava za uzbunjivanje i utvrđivanja primjenjivosti operativnih dokumenata, koji definiraju postupanje u spasilačkoj akciji do kriznog komuniciranja, čime se opetovano pokazalo kako redovite vježbe predstavljaju značajan segment učinkovitog programa održavanja operativne spremnosti.

Koordinirana simulacijsko - komunikacijska vježba istovremeno je provedena u Operativnom centru civilne zaštite (OCCZ) Ravnateljstva civilne zaštite, Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u Rijeci (MRCC Rijeka) te na lokacijama operativnih dežurstava, sudionika sustava traganja i spašavanja zrakoplova, na državnoj i županijskoj razini, a simulirano područje vježbovne akcije bilo je u akvatoriju Malog Lošinja, bez stvarnog uključivanja jedinica na terenu, odnosno, izvedena je komunikacijski na način da je vježba koordinirana iz MRCC Rijeka u dijelu pomorskog traganja, dok su iz OCCZ koordinirane jedinice angažirane u kopneno traganje.

Uz djelatnike Ravnateljstva civilne zaštite i Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru u vježbi su sudjelovali predstavnici Lučke kapetanije Rijeka, Ministarstva zdravstva, Ministarstva vanjskih i europskih poslova, Ministarstva obrane, Operativno komunikacijskog centra policije, Nacionalnog pomorskog centra, Operativnog središta Oružanih snaga RH, Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Hrvatske kontrole zračne plovidbe, Zračne luke Dubrovnik, Zračne luke Pula, Međunarodne zračne luke Zagreb, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatskog  zavod za hitnu medicinu, Državnog hidrometeorološkog zavoda, Hrvatske gorske službe spašavanja, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog Crvenog križa.

Nacionalni centar sigurnosti plovidbe sa pripadajućim službama, osim ispunjavanja obaveza sukladno važećim nacionalnim i međunarodnim propisima, održavanjem redovitih vježbi provjerava stanje sustava te ujedno održava visoku razinu specifičnih znanja i vještina angažiranih jedinica. U rujnu ove godine planirana je vježba na za to određenoj lokaciji, dok će se u 2025. godini provesti sveobuhvatna vježba „ASAR 2025“, sa stvarnim uključivanjem jedinica na terenu.

Pisane vijesti