REGISTAR PRUŽATELJA USLUGE EENC

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo), na temelju članka 11. Zakona o cestama (Narodne novine broj:  84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), vodi javno dostupan elektronički Registar pružatelja usluge EENC-a sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, (dalje u tekstu: Registar), koji zatraže registraciju i koji mogu dokazati da kumulativno ispunjavaju sljedeće zahtjeve za registraciju:
- imaju certifikat EN ISO 9001 ili jednakovrijedan certifikat;
- raspolažu tehničkom opremom i EZ izjavom ili potvrdom koja potvrđuje sukladnost   sastavnica interoperabilnosti sa specifikacijama;
- imaju stručne sposobnosti za pružanje usluga elektroničke naplate cestarine ili za druga relevantna područja;
- drže odgovarajući financijski položaj;
- provode opći plan upravljanja rizicima koji podliježe reviziji najmanje svake dvije godine te imaju dobar ugled.

U Registar upisuju se podaci o područjima EENC-a u Republici Hrvatskoj, uključujući podatke o subjektima za naplatu cestarine, korištenim tehnologijama za naplatu cestarine, podacima za obračun cestarine, izjavi o području EENC-a, pružateljima usluge EENC-a koji imaju ugovore za EENC sa subjektima za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj, pružateljima usluge EENC-a kojima je odobrena registracija u Republici Hrvatskoj, i ispunjavanju svih zahtjeva za registraciju, uključujući revizije plana upravljanja rizicima, kao i adresi elektroničke pošte i telefonskom broju te ostalim podacima o jedinstvenom kontaktnom uredu za EENC.

Postupak registracije i dokumente kojima se dokazuju zahtjevi koji se moraju ispuniti za registraciju pružatelja usluga EENC, postupak i dinamiku provjere registriranih pružatelja usluge EENC-a te mjere u slučaju prestanka ispunjavanja pojedinog zahtjeva propisani su Pravilnikom o registraciji pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 28/2022).

Pravna osoba sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske za registraciju u Registar podnosi zahtjev za upis u Registar ovome Ministarstvu >>> OBRAZAC ZAHTJEVA <<<

Uz popunjeni obrazac prilažu se sljedeći dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje zahtjeva iz članka 11. stavka 1. Zakona:
- važeći certifikat EN ISO 9001 ili jednakovrijedan certifikat, kojim se potvrđuje da je sustav upravljanja pravne osobe koja podnosi zahtjev za registraciju u skladu s normom kvalitete EN ISO 9001 ili jednakovrijedne norme;
- EZ izjava/deklaracija o sukladnosti ili certifikat/potvrda, izdana u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/204 od 28. studenog 2019. godine, koja potvrđuje sukladnost sastavnica interoperabilnosti sa specifikacijama;
- izvod iz sudskog registra s upisanim predmetom poslovanja za pružanje usluge EENC ili za druga relevantna područja;
- ne stariji od 30 dana, koji dokazuje postojanje stručne sposobnosti za pružanje usluga;
- izvod iz sudskog registra s upisanom visinom temeljnog kapitala u iznosu od najmanje 2.000.000,00 kuna (ne stariji od 30 dana);
- polica osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti na iznos od 10.000.000,00 kuna;
- potvrda porezne uprave da je pravna osoba ispunila obveze plaćanja dospjelih poreza i doprinosa (čime se dokazuje odgovarajući financijski položaj);
- plan upravljanja rizicima;
- izjava da pravnoj osobi zbog nepoštivanja propisa nije bilo oduzeto odobrenje za obavljanje djelatnosti odnosno poslova i da joj nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti odnosno poslova;
- potvrda iz kaznene evidencije ministarstva nadležnog za pravosuđe da pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj osobi nije osuđivana za kaznena djela protiv gospodarstva iz Glave XXIV Kaznenog zakona, čime se dokazuje dobar ugled.

Svi dokumenti iz moraju biti na hrvatskom jeziku. Ako je izvorni dokument na stranom jeziku, prilaže se prijevod tog dokumenta na hrvatski jezik.

Rješenje o upisu u Registar izdaje ministar, za razdoblje od 3 godine.

Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

Ministarstvo provjerava podatke o registriranom pružatelju usluge EENC-a jednom godišnje.

Pružatelj usluge EENC kome je odobrena registracija u Republici Hrvatskoj obvezan je dostavljati Ministarstvu revizije plana upravljanja rizicima koje se provode svake dvije godine, te nakon isteka roka dokumenata temeljem kojih je izvršena registracija nove važeće dokumente: certifikat EN ISO 9001 ili jednakovrijedan certifikat, policu osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti na iznos od 10.000.000,00 kuna i druge.

Ako Ministarstvo utvrdi prestanak ispunjavanja pojedinog zahtjeva temeljem kojih je izvršena registracija pružatelja usluge EENC u Republici Hrvatskoj, naložit će pružatelju usluge EENC da u roku od 15 dana od primitka naloga dostavi dokaze o ponovnom ispunjavanju zahtjeva.

Ukoliko pružatelj usluge EENC ne postupi po tom nalogu Ministarstvo provodi postupak za brisanje toga pružatelja usluge EENC iz Registra.

Rješenje o brisanju iz Registra izdaje ministar. Protiv tog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 
U Registar u list A upisuju se podaci o:
- pružateljima usluge EENC kojima je odobrena registracija u Republici Hrvatskoj;
- provjeri ispunjavanja svih zahtjeva za registraciju registriranih pružatelja usluga EENC;
- pružateljima usluge EENC koji su brisani iz Registra.

 U Registar u list B upisuju se podaci o:
- područjima EENC-a u Republici Hrvatskoj, uključujući podatke o subjektima za naplatu  cestarine i izjavama o EENC području;
- korištenim tehnologijama za naplatu cestarine;
- podacima za obračun cestarine;
- pružateljima usluge EENC-a koji imaju ugovore za EENC sa subjektima za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj.

 U Registar u list C upisuju se podaci o:
- adresi elektroničke pošte i telefonskom broju te ostali podaci o jedinstvenom kontaktnom uredu za EENC.

Pružatelji usluge EENC-a koji su registrirani u Republici Hrvatskoj:
- obvezni su sklopiti ugovore za EENC koji obuhvaćaju:
1 . sva područja EENC-a na državnim područjima najmanje četiriju država članica unutar 36 mjeseci od njihove registracije,  potom Ministarstvu dostaviti izjavu da su sklopili ugovore za EENC koji obuhvaćaju sva područja EENC-a na državnim područjima najmanje četiriju država članica Europske unije;

2.  sva područja EENC-a u Republici Hrvatskoj u roku od 24 mjeseca od sklapanja prvog ugovora, potom Ministarstvu dostaviti izjavu da su sklopili ugovore za EENC koji obuhvaćaju sva područja EENC-a u Republici Hrvatskoj, ili izjavu da to nije moguće zbog razloga iz nadležnosti subjekta za naplatu cestarine:
- dostavljaju Ministarstvu potvrdu da je zadržana pokrivenost svih područja EENC-a nakon sklapanja ugovora., nakon isteka dvanaest mjeseci od datuma registracije i nakon toga svakih 12 mjeseci;
- dužni su pisano izvijestiti Ministarstvo kada je  iz razloga nadležnosti subjekta za naplatu cestarine na pojedinom području pokrivenost područja EENC u Republici Hrvatskoj ili druge države članice Europske unije prekinuta, u roku od 30 dana od dana prekida;
- dostavljaju potvrdu Ministarstvu da je ponovno uspostavljena pokrivenost, najkasnije u roku od 30 dana od dana uspostave;
-dužni su objavljivati informacije o svojem pokrivanju područja EENC-a i o svim izmjenama u pogledu tog pokrivanja;
- u roku od mjesec dana od registracije dužni su objavljivati, detaljne planove u vezi sa svakim proširenjem svoje usluge na dodatna područja EENC-a, uz godišnja ažuriranja;
- obvezni su javno objavljivati svoje politike sklapanja ugovora s korisnicima EENC-a.

Svi pružatelji usluge EENC-a koji pružaju uslugu EENC-a u Republici Hrvatskoj:
- dužni su korisnicima EENC-a osigurati opremu u vozilu koja ispunjava zahtjeve iz članka 10.a stavka 1. ovoga Zakona o cestama  te zahtjeve propisa koji se odnose na radijsku opremu i elektromagnetsku kompatibilnost;
- dužni su voditi evidenciju opreme u vozilu povezane s njihovim ugovorima za EENC s korisnicima EENC-a kojoj je poništena valjanost;
- obvezni su subjektima za naplatu cestarine pružati informacije koje su im potrebne za izračun i naplatu cestarine za vozila korisnika EENC-a ili za provjeru izračuna cestarina koje pružatelji usluge EENC-a naplaćuju za vozila korisnika EENC-a;
- obvezni su surađivati sa subjektima za naplatu cestarine u njihovim nastojanjima da identificiraju osumnjičene prekršitelje.
 
U slučaju u kojem se sumnja u neplaćanje cestarine,
Subjekt za naplatu cestarine ima pravo od pružatelja usluge EENC-a dobiti podatke u vezi s vozilom uključenim u navodno neplaćanje cestarine i s vlasnikom ili korisnikom tog vozila, koji je klijent pružatelja usluge EENC-a, pružatelj usluge EENC-a obvezan je odmah staviti na raspolaganje takve podatke, koje subjekt za naplatu cestarine ne smije dati nijednom drugom pružatelju usluge naplate cestarine.

U slučaju da je subjekt za naplatu cestarine ujedno i pružatelj usluge naplate cestarine te podatke je dozvoljeno upotrebljavati isključivo u svrhu ispunjavanja obveza subjekta za naplatu cestarine prema poreznim tijelima.

Pružatelji usluge EENC-a obvezni su subjektima za naplatu cestarine dati podatke u vezi sa svim vozilima u kojima se, prema njihovim ugovorima za EENC s korisnicima EENC-a, nalazi njihova oprema i koji su, u određenom razdoblju, vozili na području EENC-a, za koje je nadležan subjekt za naplatu cestarine, kao i podatke o vlasnicima tih vozila odnosno korisnicima EENC-a vezanim za ta vozila, pod uvjetom da subjekt za naplatu cestarine treba te podatke kako bi ispunio svoje obveze prema poreznim tijelima.

Pružatelj usluge EENC-a dužan je subjektu za naplatu cestarine dostaviti tražene podatke najkasnije dva dana nakon primitka zahtjeva.

Subjektu za naplatu cestarine nije dozvoljeno otkriti takve podatke drugom pružatelju usluge naplate cestarine.

Ovo Ministarstvo je jedinstvena kontaktna točka za olakšavanje i koordiniranje administrativnih aktivnosti između pružatelja usluge EENC-a i subjekata za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj. Kontakt email: naplatacestarine@mmpi.hr.

Podaci iz Registra provjeravaju se jednom godišnje.

Ovo Ministarstvo na kraju svake kalendarske godine elektroničkim putem dostavlja Europskoj komisiji registre područja EENC-a i pružatelja usluga EENC-a u Republici Hrvatskoj.

Identifikacija vozila i vlasnika/korisnika vozila kod neplaćanja cestarine
Za identifikaciju vozila i vlasnika/korisnika vozila za koje je utvrđeno neplaćanje cestarine, odobrava se nacionalnim kontaktnim točkama drugih članica Europske unije pristup podacima iz registra vozila Republike Hrvatske. Nacionalna kontaktna točka Republike Hrvatske za razmjenu podataka je Ministarstvo unutarnjih poslova, elektronička pošta: registracija.vozila@mup.hr.

Podaci koji su potrebni za obavljanje automatiziranog pretraživanja registara o vozilima  i vlasnicima/ korisnicima vozila za koje je utvrđeno neplaćanje cestarine propisani su Pravilnikom o podacima kod automatiziranog pretraživanja evidencija o vozilima i vlasnicima ili korisnicima vozila (Narodne novine, broj: 28/2022).

Subjekt za naplatu cestarine u Republici Hrvatskoj (Hrvatske ceste d.o.o. i koncesionari koji naplaćuju cestarina na svom području EENC-a te su istodobno pružatelji usluge naplate cestarine na svom području EENC-a) moraju obavijestiti vlasnika vozila, korisnika vozila ili osobu identificiranu na drugi način da se sumnjiči za neplaćanje cestarine.

Sadržaj, službeni jezik i obrazac obavijesti o neplaćanju cestarine propisani su Pravilnikom o pisanoj obavijesti o neplaćanju cestarine (Narodne novine, broj 28/22 i 55/22).

Pružatelji usluge EENC-a imaju pravo na primanje naknade od subjekta za naplatu cestarine.

Metodologija ta izračun naknade za pružatelje usluge EENC-a propisana je Pravilnikom o metodologiji za izračun naknade za pružatelje usluge EENC (Narodne novine, broj 28/2022).