Taksi prijevoz - informacije

Htio bih voziti taxi, koji su uvjeti, što mi sve treba od dokumentacije?
Taksi prijevoz može obavljati osoba koja ima licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza i dozvolu za obavljanje autotaksi prijevoza na području određenog grada/općine.

Kako doći do licencije?
Licenciju za obavljanje autotaksi prijevoza izdaje nadležno upravno tijelo prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika, nadležno prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika. Licencija se izdaje fizičkoj osobi-obrtniku ili pravnoj osobi koja ispunjava sljedeće uvjete:
- ima dobar ugled;
- financijski je sposobna;
- stručno je osposobljena:
- ispunjava uvjet tehničke sposobnosti;
- nema dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
- ima poslovni nastan, odnosno sjedište/prebivalište u RH.
 
Kako mogu dobiti dozvolu?
Dozvolu izdaje tijelo nadležno za promet jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba na temelju važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza u unutarnjem cestovnom prometu.

Gdje smijem voziti?
Autotaksi prijevoz putnika obavlja se tako da prijevoznik koji obavlja djelatnost autotaksi prijevoza smije ukrcati putnika i započeti prijevoz samo na području jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba za koju ima dozvolu. Auto taksi prijevoz može obavljati osoba od navršene 21. godine života.
 
Koliko će me koštati dozvola?
Naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola.
 
Mogu li dobiti dozvolu za više jedinica lokalne samouprave ako zadovoljavam sve zakonske uvjete?
DA! Pored toga, jedinica lokalne samouprave ne može ograničiti broj izdanih dozvola na svome području.
 
Što znači da autotaksi prijevoznik vodi evidenciju vozila?
To znači da autotaksi prijevoznik vodi evidenciju vozila kojima obavlja autotaksi prijevoz i sve promjene u toj evidenciji dužan  je prijaviti izdavatelju licencije u roku od osam dana od dana nastanka promjene u evidenciji ili od dana izdavanja licencije. * Prvu evidenciju autotaksi prijevoznik dužan je dostaviti izdavatelju licencije prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije. Također, autotaksi prijevoznik dužan je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole, dostaviti izdavatelju dozvole evidenciju s naznakom vozila s kojima planira obavljati prijevoz. Sve promjene u evidenciji autotaksi prijevoznik je dužan dostaviti izdavatelju licencije u roku od osam dana od dana nastanka promjene, na način da dostavi posljednju ažuriranu verziju evidencije i popis promjena izbrisanih i upisanih vozila u odnosu na posljednju evidenciju koju je dostavio izdavatelju licencije, pri čemu dostavljena ažurna evidencija odnosno popis promjena mora sadržavati datum brisanja odnosno upisa svakog pojedinog vozila u predmetnu evidenciju.
Prijevoznik će sve podatke iz ovog članka izdavatelju licencije dostavljati u elektroničkom obliku i putem elektroničke pošte, a iznimno ih može dostaviti i otisnute u papirnatoj formi, preporučenom poštanskom pošiljkom, ako izdavatelj licencije nije omogućio prihvat podataka putem elektroničke pošte ili adresa elektroničke pošte nadležnog tijela prijevozniku nije poznata.
U slučaju promjene vozila autotaksi prijevoznik dužan je osim izdavatelju licencije, promjenu u evidenciji dostaviti i izdavatelju dozvole.
Ukoliko se uslijed promjene broj vozila naknadno poveća, tako da se promijenio cjenovni razred, prijevoznik će na poziv izdavatelja dozvole platiti razliku između prethodno plaćenog iznosa i iznosa koji treba platiti prema cjenovnom razredu u kojemu sada planira obavljati autotaksi prijevoz putnika.
 
U kojem roku ću dobiti dozvolu ?
Nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu za izdavanje dozvole i donijeti odgovarajuće rješenje u roku od 15 dana od podnošenja urednog zahtjeva.
 
Što ako mi nadležno tijelo ne izda dozvolu u roku od 15 dana?
Ako nadležno tijelo ne odluči o zahtjevu u roku od 15 dana, podnosi se žalba Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: Ministarstvo)  koje će donijeti odgovarajuće rješenje u roku od idućih 15 dana.
 
Što trebam dostaviti Ministarstvu da bi mi izdali dozvolu?
- žalba (navesti kontakt podatke);
- preslika važeće licencije za autotaksi prijevoz;
- preslika zahtjeva upućenog upravnom tijelu jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba  koja je propustila odlučiti o zahtjevu u propisanom roku od 15 dana;
Žalba se zajedno sa dokumentacijom dostavlja poštom ili se predaje osobno u pisarnici Ministarstva.
 
Kako se određuje cijena usluge autotaksi prijevoza?
Cjenik autotaksi prijevoza samostalno utvrđuje prijevoznik, a mora sadržavati najmanje cijenu po jednom prijeđenom kilometru.
 
Mogu li pružati uslugu autotaksi  prijevoza jedino  putem taksimetra?
Autotaksi prijevoznik može pružati uslugu prijevoza putem taksimetra ili putem elektroničke aplikacije. Ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem taksimetra, za vrijeme obavljanja usluge u vozilu mora biti uključen taksimetar i mora na vidljivom mjestu u vozilu imati istaknut cjenik. Ako prijevoznik pruža uslugu autotaksi prijevoza putnika putem elektroničke aplikacije iz koje su putniku unaprijed vidljivi maksimalna cijena i planirana ruta putovanja, aplikacija mora biti uključena u vozilu za cijelo vrijeme pružanja usluge.
 
Što sve od dokumenata moram imati u vozilu prilikom obavljanja taksi prijevoza?
1.) Presliku licencije za obavljanje autotaksi prijevoza;
2.) Presliku dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza;
3.) Dokaz o stručnoj osposobljenosti.
 
Što se misli pod pojmom 'stručna osposobljenost'?
Vozači koji obavljaju autotaksi prijevoz obvezni su steći početnu kvalifikaciju za vozače B kategorije koja se sastoji se od teorijskog ispita iz poznavanja prometnih propisa. *Vozači koji obavljaju autotaksi prijevoz nisu dužni pohađati periodičnu izobrazbu.".
 
Postoje li slučajevi kada vozač ne mora stjecati početnu kvalifikacije?
Zakonom su propisane iznimke od obveze stjecanja početne kvalifikacije izuzeti su:
a) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008.;
b) vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2009.;
c) vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju »vozač motornog vozila«, izdanu do 1. srpnja 2013.;
d) vozači koji su stekli odgovarajuću početnu kvalifikaciju sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, br. 82/13.). *Člankom 26. Pravilnika o početnoj i periodičkoj izobrazbi vozača (Narodne novine, broj 50/18)  dodatno je pojašnjena točka c) u stavku 5. članka 7. Zakona, te isti propisuje da su osobe koje imaju srednjoškolsko obrazovanje u zanimanju vozač motornog vozila ili će ga steći po posebnim propisima, oslobođene stjecanja početne kvalifikacije za upravljanje autotaksi vozilima i vozilima za najam vozila s vozačem te poslove vozača takvog prijevoza obavljaju temeljem svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju za zanimanje „vozač motornog vozila.“.
 
Koje uvjete mora ispunjavati vozilo za obavljanje autotaksi prijevoza?
 Osobni automobil kategorije M1 namijenjen za autotaksi prijevoz mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:
– mora imati električni pogon ili motor s unutarnjim izgaranjem koji neovisno o pogonskom gorivu mora ispunjavati najmanje zahtjeve Euro 6 norme koji su utvrđeni uredbama (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 Europskog parlamenta i Vijeća te njihovim izmjenama i dopunama
– imati ugrađen taksimetar odobrenog tipa, ovjeren i postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije
– imati cjenik autotaksi usluga postavljen na korisniku vidljivom mjestu u vozilu, osim u slučaju kada se naknada za obavljeni prijevoz određuje putem elektroničke aplikacije
– imati oznaku »TAXI« na krovu vozila
– imati najmanje četiri bočna vrata ili troja bočna vrata od kojih su vrata u drugom redu sjedala izvedena na desnoj strani vozila
– imati ugrađen i ispravan klima-uređaj
– imati ugrađen kočni protublokirajući sustav (ABS)
– imati ugrađeno treće kočiono svjetlo
– imati ugrađeno stražnje svjetlo za maglu
– imati ugrađen uređaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera
– imati na vanjskim bočnim stranama istaknutu najmanje riječ TAXI te ime i prezime i prebivalište fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziv i sjedište trgovačkog društva, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm
– imati ugrađene sigurnosne pojaseve na svim sjedalima i
– imati ugrađene naslone za glavu na svim sjedalima
– od 1. 1. 2024. imati najmanje 5 odobrenih sjedećih mjesta uključujući sjedalo za vozača
– od 1. 1. 2024. mora biti konstruirano tako da ima duljinu od najmanje 4.000 mm mjereno od najizbočenijeg prednjeg dijela vozila do najizbočenijeg stražnjeg dijela vozila.
Ispunjavanje posebnih uvjeta iz ovoga Pravilnika dokazuje se Potvrdom o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, a koju izdaje stanica za tehnički pregled vozila pri svakom redovnom tehničkom pregledu vozila, a na osnovi izvršenog pregleda vozila u kojem se utvrđuje ispunjava li vozilo posebne uvjete iz ovoga Pravilnika. Predmetne Potvrde primjenjuju se od 1. 7. 2022. godine
 
Koji propisi iz nadležnosti Ministarstva uređuju autotaksi prijevoz?
- Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, br. 41/18, 98/19, 30/21 i 89/2021);
- Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Narodne novine, br. br. 50/18 i 56/19, 107/20 i 147/21);
- Pravilnik o početnoj i periodičnoj izobrazbi vozača („Narodne novine“, br. 14/22);
- Pravilnik o licencijama u djelatnosti cestovnog prijevoza („Narodne novine“, br. 50/18).