Vlada: Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola - Rakalj i koncesije za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Podrola“ uz obvezu osnivanja prava služnosti na zemljištu u vlasništvu RH

 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Obavijest o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – industrijske luke Podrola - Rakalj i koncesije za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Podrola“ uz obvezu osnivanja prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, a radi dovršetka sanacije eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Podrola“ i u cilju privođenja cjelokupnog područja namjeni planiranoj dokumentima prostornoga uređenja.

Obaviješću se raspisuje javni natječaj za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu RH, rudarsku koncesiju i koncesiju za gospodarsko korištenje luke posebne namjene – industrijske luke Podrola - Rakalj.

Podsjetimo, sukladno Prostornom planu Istarske županije i Prostornom planu uređenja Općine Marčana na predmetnoj lokaciji planirana je luka posebne namjene - luka nautičkog turizma. Odredbama istih planova industrijska luka se utvrđuje na ograničeni rok koji odgovara roku dovršenja sanacije kamenoloma.

Naime, sanacija kamenoloma „Podrola“ nemoguća je bez korištenja luke posebne namjene - industrijske luke Podrola – Rakalj, budući da je kopnenim putem dozvoljeno transportirati tek 5% materijala.

Iz istoga se razloga koncesija za luku posebne namjene - industrijsku luku  može dati isključivo ako postoji važeća koncesija za sanaciju kamenoloma i na rok na koji je koncesija za sanaciju kamenolom dana. U protivnom bi koncesija za luku posebne namjene - industrijsku luku bila dana u suprotnosti s važećom prostorno - planskom dokumentacijom.

Istaknimo na kraju kako će natječajna dokumentacija koja se odnosi na predmetni postupak biti objavljena u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na službenim internetskim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture.