Vlada: Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora

 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja radi obavljanja djelatnosti uzgoja školjaka na području posebnog rezervata Malostonskog zaljeva i Malog mora.

Usvojenom Odlukom daje se suglasnost ovlašteniku koncesije obrtu MF Školjka na davanje u potkoncesiju polja 355 u zoni 2 i polja 539 u zoni 3 trgovačkom društvu Kamenice Gillardeau d.o.o. Drače.

Mato Franušić, vl. obrta MF Školjka, kao ovlaštenik koncesije i društvo Kamenice Gillardeau d.o.o. Drače, kao potkoncesionar, dužni su u roku 30 dana od dana donošenja ove Odluke, sklopiti ugovor o potkoncesiji i dostaviti ga Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture na znanje.

Područje koje se daje u potkoncesiju obuhvaća morski dio pomorskog dobra površine 48.351 m2 od čega se 8.714 m2 odnosi na uzgojno polje 355 u zoni 2 usko, a 39.637 m2 na uzgojno polje 539 u zoni 3 Malostonskog zaljeva i Malog mora.