Vlada: Usvojen Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: „Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan i „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – „otok Sv. Katarina – Monumenti“

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) „Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina“ na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) „Luka 2“ na dijelu k.o. Štinjan na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – „otok Sv. Katarina - Monumenti“.

Usvojenom Odlukom mijenja se naziv ovlaštenika koncesije ( „Kermas Vod Četiri d.o.o.“ u „Kermas Istra d.o.o.“), produžuju rokovi za dostavu garancije banke radi dobrog izvršenja posla, lokacijske i uporabne dozvole za jednu godinu, utvrđuje kako dio pomorskog dobra koji sukladno važećem GUP-u više nije u obuhvatu luke, ostaje predmet koncesije i zadužuje ovlaštenik koncesije predati davatelju koncesije svu tehničku dokumentaciju potrebnu za dovršetak izgradnje luke, kao i lokacijsku i građevinsku dozvolu, bez prava na naknadu, ukoliko u produljenim rokovima ne dostavi tražene dozvole i garanciju banke.

Recimo pritom da u svojem zahtjevu ovlaštenik koncesije kao razlog za kašnjenje navodi naknadno nastalu potrebu izmjene GUP-a Grada Pule, iz razloga što je usklađenost idejnog rješenja s prostorno planskom dokumentacijom uvjet za pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš i pokretanje postupaka opremanja zone s komunalnom i drugom javnom infrastrukturom.

Nadalje, ovlaštenik koncesije dostavio je Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole u postupku za ishođenje lokacijske dozvole.
Podsjetimo, radi se o projektu koji je Vlada Republike Hrvatske svojom Odlukom utvrdila razvojnim projektom od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 103/2011).