HAKOM: Nastavak unapređenja internetskih usluga za građane

 

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) u sklopu vlastitog programa razvoja elektroničkog poslovanja pod nazivom e - Agencija, nastavlja s razvojem i unaprjeđenjem internetskih usluga. Podržavajući i aktivno provodeći opći stav potrebe daljnje i kontinuirane informatizacije društva u cjelini, HAKOM je omogućio svojim korisnicima podnošenje zahtjeva elektroničkim putem za:
- pribavljanje posebnih uvjeta u postupku izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole
- pribavljanje smjernica - zahtjeva u postupku izrade i donošenja prostornih planova

HAKOM, kao pravno tijelo s javnim ovlastima u području elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, sudjeluje u postupku dobivanja lokacijske, odnosno građevinske dozvole, na način da izdaje posebne uvjete građenja. Također, HAKOM sudjeluje u postupku donošenja prostornih planova na način da izdaje smjernice - zahtjeve kojih se je dužan pridržavati izrađivač prostornog plana. Aplikacije „e - Uvjeti“ i „e - Smjernice“ u skladu su sa zakonskim odredbama koje reguliraju proces izdavanja lokacijske i/ili građevinske dozvole, odnosno postupak izrade i donošenja prostornog plana.

Pristupom web stranici HAKOM - a na adresi www.hakom.hr, koristeći preglednik „e-Agencija“, nalaze se poveznice na usluge „e - Uvjeti“ i „e - Smjernice“, unutar kojih su sadržane detaljne korisničke upute za brzo i jednostavno podnošenje zahtjeva elektroničkim putem. Nakon obrade zahtjeva, korisnik će zaprimiti obavijest i neovjereni primjerak posebnih uvjeta ,ili smjernica za izradu prostornih planova, na adresu njegove elektroničke pošte. Istovremeno, ovjereni primjerak bit će korisniku upućen poštom na poštansku adresu, navedenu prilikom podnošenja zahtjeva.

Podsjećamo, uz usluge e - Uvjeti i e - Smjernice, korisnicima se nudi i čitav niz već otprije dostupnih elektroničkih usluga: e - Operator (sustav upravljanja podacima o operatorima elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga), e-Tržište (informacije i analize o hrvatskom tržištu poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija), e - Žalbe (podnošenje i provjera statusa žalbi prema operatorima), e - Prenosivost (provjera statusa procesa prijenosa korisničkog broja i provjera mreže u kojoj se nalazi određeni broj), e - Nabava (pregled HAKOM - ovih sklopljenih ugovora o javnoj nabavi), e - Zaposlenja (natječaji, formulari i opisi procesa zapošljavanja u agenciji), e - Dozvole (dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pojedinačnu radijsku postaju, ili više njih).

Namjera HAKOM-a je daljnje unaprjeđenje poslovanja na način da sve njegove usluge budu dostupne, osim pismenim putem, i elektroničkim putem. Svim e-uslugama moguće je pristupiti putem HAKOM-ovog internetskog portala www.hakom.hr na početnoj stranici. - priopćeno je iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti.