Obrazloženje - Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine

 

Republika Hrvatska (RH) postala je punopravna članica Europske unije (EU) 1. srpnja 2013. Obilježje liberalizacije tržišta poštanskih usluga u RH u odnosu na ostale članice je to da je liberalizacija nastupila prije formalnog ulaska RH u EU, odnosno 1. siječnja 2013. Liberalizacija omogućava ostvarenje cilja stvaranja unutarnjeg tržišta EU prema jedinstvenim uvjetima i načinima funkcioniranja. Istovremeno, naročito na tržištima sa uspostavljenim državnim monopolima, liberalizacija potiče dodatni razvoj i povećanje učinkovitosti tržišta, postupnim usvajanjem i primjenom propisa o tržišnom natjecanju.

Republika Hrvatska je sastavni dio europskog tržišta poštanskih usluga. Nacionalno zakonodavstvo je usklađeno s EU direktivama, tržište poštanskih usluga je liberalizirano, a granice otvorene prema zemljama članicama EU. Primjena tržišnog natjecanja označava uspostavu mehanizama za stvaranje jednakih uvjeta za sve poduzetnike/sudionike na tržištu koji u krajnjoj mjeri utječu na razvoj gospodarstva.

Univerzalna usluga unutar EU je izraz zahtjeva i posebnih značajki europskog društvenog modela u okviru politike koja udružuje dinamično tržište, koheziju i načelo solidarnosti. Univerzalne usluge od interesa su za Republiku Hrvatsku te moraju biti trajno, redovito i neprekidno dostupne svakoj fizičkoj i pravnoj osobi na cijelom teritoriju države bez bilo kakve diskriminacije i pod jednakim uvjetima. Hrvatskoj pošti d.d. je prema važećem Zakonu o poštanskim uslugama obavljanje univerzalne usluge određeno davanjem prava i obveze da uslugu obavlja na cijelom području RH za definirani rok od 15 godina, primjenom mehanizma preispitivanja uvjeta  obavljanja univerzalne usluge svakih 5 godina.

Poštanski sektor predstavlja važnu infrastrukturu koja osigurava pristup mrežama i uslugama koje su ključne za razvoj gospodarskih aktivnosti i sveukupnog funkcioniranja društva. Razgranatost i dostupnost nacionalne te njena integriranost u globalne poštanske mreže, kao i kvaliteta poštanske usluge, izravno potiču rast gospodarstva. Stoga, između poštanskog sektora i gospodarstva u cjelini postoji važna poveznica, a u pogledu političkog, društvenog i gospodarskog razvoja poštanski sektor u postojećem okruženju ima šire značenje od mnogih drugih gospodarskih sektora.

Cilj Strategije razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine  je utvrditi smjernice razvoja tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj do 2020. godine. Donošenjem Strategije definiraju se ciljevi u kontekstu dostupnosti univerzalne usluge i zaštite slobode tržišnog natjecanja, promidžbe interesa gospodarstva, građana i ostalih korisnika poštanskih usluga te poticanja razvoja novih poštanskih usluga. Akcijskim planom utvrđuju se mjere i aktivnosti realizacije strateških ciljeva.