Vlada dala suglasnost na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), koja je nastala pripajanjem Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije.

Naime, donošenje novoga Statuta HAKOM-a predlaže se radi usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama te novoga Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga koji su stupili na snagu 19. lipnja ove godine, a zbog većeg broja izmjena i dopuna postojećeg Statuta HAKOM-a i potrebe cjelovitog nomotehničkog uređivanja teksta Statuta, ocijenjeno je opravdanim predložiti potpuno novi tekst Statuta HAKOM-a.

Statutom se pobliže uređuje unutarnje ustrojstvo i poslovanje Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, opći akti Agencije i druga pitanja od značenja za rad Agencije.