Vlada produžila rok Lučkoj upravi Pula za privremeno upravljanje i korištenje lučkih područja luka Bunarina

 

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom se produžuje rok na koji su luke Bunarina dane na upravljanje Lučkoj upravi Pula (do 31. prosinca 2016.) a Odlukom se također dozvoljava Lučkoj upravi Pula davanje u koncesiju ugostiteljskog objekta u sportskoj luci Bunarina putem javnog natječaja.

Naime, Odlukom Vlade od 19. srpnja 2012. godine Lučkoj upravi Pula dodijeljeno je na privremeno upravljanje i korištenje lučkog područja luke „Bunarina“ (najdulje na 2 godine) na dijelu k.o. Pula, na području Grada Pule  s obvezom ishođenja lokacijskih dozvola za iste luke, što je preduvjet za davanje istih luka u koncesiju. No, razvidno je da Lučka uprava Pula do 25. srpnja 2014. godine neće moći ishoditi lokacijske dozvole stoga je predložila da se produži vremensko razdoblje na koje se luke Bunarina povjeravaju istoj na upravljanje do dana 31. prosinca 2016. godine jer je za ishođenje lokacijskih dozvola za luke i legalizaciju postojećih objekata potrebno uskladiti Prostorni plan Grada Pule, Generalni urbanistički plan Grada Pule i Detaljni plan uređenja „Sportsko rekreacijskog centra Bunarina“ sa Prostornim planom Istarske županije, a isto nije bilo moguće učiniti u roku od dvije godine propisanom Odlukom Vlade RH.

Naposljetku, ovom Odlukom predlaže se da Lučka uprava Pula, temeljem provedenog natječaja, dodijeli koncesiju za postojeći ugostiteljski objekt, na način i u postupku propisanom za davanje koncesije u luci otvorenoj za javni promet.