Vlada: Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi

 

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, a kojom se utvrđuje popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada.

Odredbama pravne stečevine EU utvrđena su dva popisa letova (koji se moraju- npr. letovi potrage i spašavanja i koji se mogu – npr. vojni i humanitarni letovi izuzeti od plaćanja rutnih naknada), a također utvrđena je i mogućnost izuzimanja svih navedenih letova od plaćanja terminalnih naknada.

Sukladno odredbama pravne stečevine EU, RH mora Hrvatskoj kontroli zračne plovidbe nadoknaditi troškove svih izuzetih letova. Ova obveza se ostvaruje za  letove od 1. srpnja 2013. godine. Naknada će se osiguravati u Državnom proračunu za pojedinu kalendarsku godinu.

Ovom odlukom izuzimaju se svi letovi iz članka 9. stavaka 1. i 2. Uredbi Komisije (EZ) br. 1794/2006 i kako je posljednji put izmijenjena Uredbom komisije (EU) br. 1191/2010., od plaćanja rutnih i terminalnih naknada.

Analiza dostupnih podataka, te troškova nastalih do sada pokazala je da je za provedbu spomenute odluke potrebno osigurati 2 milijuna kuna na razini cijele godine.