OBRAZLOŽENJE - Nacrta prijedloga Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga s konačnim prijedlogom Zakona

 

Uz članak 1.
Odredbom članka 1. uređuje se sadržaj Zakona, regulacija tržišta željezničkih usluga, nadležnost Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: Agencija) u dijelu koji se odnosi na regulatorne poslove u području željezničkih usluga, zaštita prava putnika, ovlasti i postupci pred Agencijom, sudska zaštita, suradnja u području regulacije tržišta željezničkih usluga, te obavljanje inspekcijskog nadzora u području zaštite prava putnika.

Uz članak 2.
Ovim člankom utvrđuju se, sukladno Odluci o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije („Narodne novine“ br. 93/11), propisi Europske unije s kojim se Zakon usklađuje, odnosno utvrđuje pravni okvir za provedbu Uredbe EZ br. 1371/2007 o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu, a koja se izravno primjenjuje.

Uz članak 3.
Ovim člankom definiraju se pojmovi upotrijebljeni u tekstu Zakona.

Uz članak 4.
Ovim člankom uređuju se načela rada Agencije kao nacionalnog regulatornog tijela za obavljanje regulatornih poslova u području tržišta željezničkih usluga, te njegova odgovornost za provedbu Uredbe o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu. Isto tako odredbama ovog članka propisuje se da je osnivanje i ustrojstvo Agencije, te način upravljanja uređen zakonom kojim se uređuje područje elektroničkih komunikacija, odnosno općim aktima Agencije.

Uz članak 5.
Člankom 5. uređene su obveze članova Vijeća Agencije u smislu zabrane postojanja sukoba interesa , te o tome obveze podnošenja godišnje izjave Agenciji, kao i podnošenja izjave po imenovanju.

Uz članak 6.
Članak 6. uređuje pitanja upravljanja i odlučivanja u poslovima Agencije, te nadležnost Vijeća i Ravnatelja Agencije.

Uz članak 7.
Člankom 7. Uređuje način financiranja, te izvore sredstava rada Agencije u području tržišta željezničkih usluga.

Uz članak 8.
Odredbama ovog članka uređuje se sadržaj posebnog dijela Godišnjeg izvješća o radu u području regulacije tržišta željezničkih usluga

Uz članak 9.
Ovim člankom propisana su regulatorna načela i ciljevi , kao i mjere koje je Agencija dužna poduzimati u svrhu ispunjenja navedenih ciljeva.

Uz članke 10., 11 i 12.
Odredbama ovih članaka propisani su poslovi iz nadležnosti Agencije, a koji se odnose na područje regulacije tržišta željezničkih usluga, te ovlasti Agencije u navedenom području da ima pravo zahtijevati potrebne dokaze i očitovanja., prikupljati potrebne podatke, obavljati očevid i vještačenja te dati inicijativu za provođenje revizije upravitelja infrastrukture, željezničkog prijevoznika ili operatera uslužnog objekta, ili sama po potrebi provoditi revizije, kao i obvezu revidiranog subjekta da snosi troškove njenog provođenja. Odredba članka
12. propisuje da je sastavni dio Zakona Prilog I. u kojem su sadržane računovodstvene informacije čiju dostavu ima pravo tražiti Agencija.

Uz članke 13. i 14
Odredbama ovih članak propisan je žalbeni postupak pred Agencijom u području regulacije tržišta željezničkih usluga, tko može pokrenuti žalbeni postupak i u kojem slučaju više nije moguće podnijeti žalbu.

Uz članak 15.
Ovaj članak propisuje obvezni sadržaj žalbe,

Uz članak 16.
Člankom 16 propisane su granice postupanja u žalbenom postupku od strane Agencije, kao i obveza Agencije da po službenoj dužnosti pazi na bitne povrede postupka raspodjele kapaciteta i naplate naknade.

Uz članak 17.
Ovim odredbama propisano je da podnijeta žalba ne proizvodi odgodni učinak.

Uz članak 18.
Odredbama ovog članka uređena je osnovna svrha usluge međunarodnog prijevoza putnika koji uključuju kabotažu, te obveza željezničkog prijevoznika koji namjerava obavljati međunarodni prijevoz putnika koji uključuje kabotažu da o svojoj namjeri podnošenja zahtjeva za dodjelu kapaciteta izvijesti Agenciju i upravitelja infrastrukture. Isto tako ovim člankom propisana je obveza Agencije osigurati o tome informiranost svih nadležnih tijela koja su uključena u obavljanje prijevoza putnika ili bi mogla imati kakav interes povezan s ovim zahtjevom, pravo Agencije da ocjeni na zahtjev željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture osnovnu svrha usluge međunarodnog prijevoza putnika, kriteriji koji se pri ocjenjivanju uzimaju u obzir , o čemu kao i o načinu provedbe postupka detaljnije odredbe donosi Europska Komisija, rokovi donošenja odluke od strane Agencije po podnijetom zahtjevu, te sudska zaštita u postupku.

Uz članak 19.
Odredbom ovog članka uređuje se ekonomska ravnoteža ugovora o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika u slučaju kad Agencija utvrdi da je osnovna svrha usluge prevoziti putnike između kolodvora smještenih u različitim državama članicama, o čemu odluku donosi Agencija na zahtjev nadležnog tijela koje je sklopilo ugovor o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika, ministarstva nadležnog za željeznički promet, upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika koji izvršava ugovor o obavljanju usluge javnog prijevoza putnika. Članak 19. nadalje propisuje nadležnost Agencije za donošenje odluke na temelju objektivne ekonomske analize i unaprijed utvrđenih kriterija, rokove donošenja odluke, sudsku zaštitu, te nadležnost Europske Komisije detaljnijeg utvrđivanja načina postupanja i određivanja kriterija koje treba ispuniti za provođenje ekonomske ravnoteže svojim provedbenim aktima.

Uz članak 20.
Ovim člankom propisuje se postupanje Agencije u slučajevima zakrčenosti željezničke infrastrukture.

Uz članak 21.
Člankom 21 propisuje se obveza Agencije za davanje mišljenja na zahtjev ministarstva nadležnog za željeznički promet na ugovor o upravljanju željezničkom infrastrukturom, te davanje mišljenja na zahtjev Vlade Republike Hrvatske o utjecaju odluke o smanjenju visine naknade za željezničke usluge na tržište željezničkih usluga.

Uz članak 22.
Ovim člankom propisana je obveza Agencije davanja prethodne suglasnosti na imenovanje i razrješenje članova upravljačkog tijela upravitelja infrastrukture i vladajućeg društva, ukoliko su upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik povezana društva.

Uz članke 23 i 24.
Odredbama ovih članaka propisuju se slučajevi postupanja Agencije po službenoj dužnosti radi ostvarenja regulatornih ciljeva u obavljanju poslova iz nadležnosti Agencije.

Uz članak 25.
Ovim člankom propisuje se ovlast Agencije za provedbu nadzora naknada za željezničke usluge, postupanje upravitelja infrastrukture i operatora uslužnog objekta kod određivanja i primjene naknade za korištenje željezničkih usluga, nadzor Agencije nad pregovorima između podnositelja zahtjeva i upravitelja infrastrukture o visini infrastrukturnih naknada , te ovlast Agencije da po službenoj dužnosti nadzire kriterije iz Izvješća o mreži za naknadu za rezervaciju kapaciteta .

Uz članke 26 i 27.
Ovim člankom propisuju se način odlučivanja u žalbenim i drugim postupcima pred Agencijom, način dostave odluka, dužnost Agencije da vodi računa u tim postupcima o zaštiti poslovno osjetljivih podatka i podatka zaštićenih određenim stupnjem tajnosti, te primjena propisa.

Uz članke 28 i 29.
Ovim člankom propisana je sudska zaštita protiv odluka Agencije, te postupak po tužbi u predmetima regulacije tržišta željezničkih usluga.

Uz članke 30 , 31. i 32.
Ovim člancima uređena su pitanja suradnje Agencije u području regulacije tržišta željezničkih usluga s tijelom nadležnim za sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava i tijelom nadležnim za izdavanje dozvola za obavljanje usluga željezničkog prijevoza, kao i suradnja s
drugim regulatornim tijelima država članica EU, te način suradnje s tijelom za zaštitu tržišnog natjecanja.

Uz članak 33.
Ovim člankom propisuje se obveza Agencije na provedbu savjetovanja s predstavnicima korisnika usluga željezničkog prijevoza tereta i putnika, kako bi se uzelo u obzir njihova stajališta o željezničkom tržištu.

Uz članke 34,35, 36, 37 i 38.
Odredbama ovih članaka uređena su pitanja zaštite prava putnika u željezničkom prijevozu , nadležnost Agencije u tom području, način postupanja željezničkog prijevoznika po prigovoru putnika te rokovi podnošenja prigovora željezničkom prijevozniku, Nadalje, u njima se Uređuju se pitanja rješavanja sporova između putnika i željezničkog prijevoznika pred Agencijom a protiv odluke željezničkog prijevoznika po prigovoru, način postupanja Agencije u sporu, rokovi, sudska zaštita protiv odluka Agencije, postupanje Agencije po službenoj dužnosti u svrhu ispunjenja obveza predviđenih Uredbom EZ 1371/2007 i drugim propisima kojima se uređuju prava putnika.

Uz članak 39.
Odredba članka 39. Propisuje ovlast Agencije za provedbu inspekcijskog nadzora nad primjenom Uredbe u području zaštite prava putnika, te način njegovog obavljanja, kao i potrebu donošenja pravilnika o obliku i sadržaju službene iskaznice i značke za ovlaštene radnike Agencije koji obavljaju inspekcijski nadzor.

Uz članke 40. i 41. Ovim člancima propisane su kazne i iznosi kazni za prekršaje za pravnu osobu i odgovornu osobu u pravnoj osobi u području regulacije tržišta željezničkih usluga i području zaštite prava putnika .

Uz članak 42.
Ovim člankom propisuje se zastara prekršajnog progona za prekršaje predviđene Zakonom.

Uz članak 43.
Ovim člankom propisane su prijelazne i završne odredbe

Uz članak 44.
Ovim člankom propisuje se stupanje na snagu Zakona.