I. OBRAZLOŽENJE - NAREDBA - O visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu i o visini naknade za baždarenje brodica; II. NAREDBA - O visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u Republici Hrvatskoj

 

I. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti brodica za plovidbu ("Narodne novine", br. 45/97), Naredba o visini naknade za baždarenje brodica ("Narodne novine", br. 45/97) i Naredba o visini naknade za utvrđivanje sposobnosti za plovidbu stranih jahti, sportskih jedrilica i sportskih brodica ("Narodne novine", br. 45/97)
II. Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za upis broda, jahte i brodice u upisnik brodova, odnosno jahti i očevidnik brodica (»Narodne novine«, br. 14/13), Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice („Narodne novine“ broj 2/05) i Naredba o visini naknade za upotrebu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti upisanih u očevidnik brodica, odnosno upisnik jahti („Narodne novine“ broj 179/04)