Vlada: Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana HAKOM-a za 2013.

 

Na današnjoj sjednici Vlade usvojena je Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2013. godinu.

Predmetne Izmjene i dopune godišnjeg financijskog plana sastoje se od Uvoda, Izmjena i dopuna plana prihoda i rashoda uz prikaz rezultata, Plana financiranja, Izmjene i dopune investicijskog plana, te Sažetka.

Spomenutim Izmjenama i dopunama HAKOM ispunjava zakonsku obvezu prijenosa viška prikupljenih sredstava iz  ranijih godina u tekuću 2013. godinu.

Također, Izmjene i dopune obuhvaćaju prijenos neutrošenih odobrenih sredstava za Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu na područjima posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima i otocima iz 2012. godine u tekuću godinu, te preusmjeravanje dijela sredstava na temelju planiranih ušteda u poslovanju u 2013. godini u navedeni Program razvoja interneta i širokopojasnog pristupa internetu, u projekt uklanjanja smetnji i poboljšanja prijma televizijskog signala, te u ulaganja u razvoj poslovanja i poboljšanja učinkovitosti HAKOM-a.

Godišnji financijski plan HAKOM-a donosi Vijeće HAKOM-a nakon provedene javne rasprave i uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Godišnjim financijskim planom osiguravaju se sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a, a u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama (NN 144/2012).