Vlada: Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog Zakona o željeznici

 

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je Prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske na konačni prijedlog Zakona o željeznici, te Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na Konačni prijedlog Zakona o željeznici.

Amandmani Vlade Republike Hrvatske na Konačni prijedlog Zakona o željeznici predloženi  su iz dva razloga, a to su utvrđivanje zakonske  mogućnosti  nadoknađivanja razlike između vlastitih prihoda i rashoda ostvarenih u poslovnoj godini na teret javnog kapitala, te smanjenje  zaduženosti i financijske konsolidacije željezničkog prijevoznika i upravitelja infrastrukture.

HŽ Infrastruktura d.o.o. je trgovačko društvo koje posluje temeljem Zakona o računovodstvu i Zakona o trgovačkim društvima. Slijedom toga, prilivi sredstava iz kredita za redovno poslovanje osiguravaju likvidnost Društva, ali nisu prihod Društva te se ovakav način financiranja negativno odražava na Financijske izvještaje HŽ Infrastrukture d.o.o. zbog čega su u prethodnom razdoblju u poslovnim knjigama iskazani značajni gubici koji premašuju iznos Upisanog kapitala društva. 

Kapital iskazan u Financijskim izvještajima Društva sastoji se od Upisanog kapitala HŽ Infrastrukture i kapitala Javnog dobra. Kapital Javnog dobra povećava se za ulaganja u imovinu Javnog dobra i prihode od tečajnih razlika po kreditima iz kojih je nabavljena imovina Javnog dobra a umanjuje za amortizaciju imovine Javnog dobra, kamate i negativne tečajne razlike po kreditima iz kojih se financira nabavka imovine Javnog dobra.

U tom smislu izmijenjen je u Konačnom prijedlogu Zakona o željeznici  članak 21. stavak (2).

U uvjetima nedostatnih sredstava iz Državnog proračuna u proteklom razdoblju, HŽ Infrastruktura d.o.o. je financijska sredstava potrebna za dostizanje planiranih ciljeva i izvršenje ugovornih obveza, uz suglasnost vlasnika, osigurala iz kredita uz državno jamstvo.

Budući da je temeljem Zakona o željeznici i Ugovora o upravljanju, Vlasnik, Republika Hrvatska u obvezi osigurati potrebna sredstva za financiranje održavanja, osuvremenjivanja, izgradnje željezničke infrastrukture, sredstva za organizaciju i reguliranje željezničkog prometa te sredstva za upravljanje poduzećem, HŽ Infrastruktura nije u mogućnosti podmirivati obveze po ovim kreditima te se člankom 65 stavkom (6) predlaže preuzimanje ovih kredita na teret Državnog proračuna, a u stavku (5) preuzimanje kredita HŽ Putnički prijevoz d.o.o..

Usvojenim Zaključkom Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana koje je podnio Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na svojoj sjednici održanoj 09. srpnja 2013.

Usvojeni amandmani su pravno i nomotehničke naravi.