Vlada usvojila prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za projekt obnove vodnog puta rijeke Save

 

Na današnjoj sjednici Vlade usvojen je prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za projekt „Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska" radi nužnosti primjene navedenog Sporazuma, potpisanog 1. prosinca 2010. godine u Sarajevu.

Stupanje na snagu ovogo Sporazuma omogućit će izradu projektne dokumentacije za buduće uređenje, obnovu i modernizaciju međunarodnog vodnog puta rijeke Save na IV. međunarodnu klasu plovnosti, kako za Republiku Hrvatsku, tako i za Bosnu i Hercegovinu budući je rijeka Sava granična rijeka u dužini od 304,2 kilometra.

Sporazum definira odnose između RH i Bosne i Hercegovine za projekt „Obnova i modernizacija vodnog puta rijeke Save od Račinovaca do Siska" i to u pogledu načina financiranja i izrade glavnog projekta, te vođenja upravnih postupaka za procjenu utjecaja na okoliš, ishođenja lokacijskih dozvola, suglasnosti i građevinskih dozvola.

Za izradu glavnog projekta za obnovu i modernizaciju vodnog puta rijeke Save Republika Hrvatska je aplicirala za IPA program te dobila financijska sredstva.

U Državnom proračunu RH za 2013. godinu osigurana su financijska sredstva u okviru Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, a predviđena su i financijska sredstva u Državnom proračunu RH na projekciji za 2014. godine.

U trenutku početka implementacije projekta započet će obveze plaćanja za Republiku Hrvatsku.